Hopp til innhald

ELE143 Elektrofaglig basis

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir, sammen med tidligere yrkespraksis, grunnleggende kunnskap om elektriske og elektroniske systemer brukt i samtlige elektrofaglige disipliner. Emnet er bygget opp av tre moduler ved at det omhandler kretslære (likestrøm og vekselstrøm), analog elektronikk/digitalteknikk og måleteknikk.

Som en integrert del av disse modulene omhandler deler av emnet fysikk i et elektroperspektiv.

 • Kretslære: Teknikker for analyse av likestrømskretser, og teknikker for analyse av kretser med resistiv, kapasitiv og induktiv last. Sentrale elementer er beregning av statiske verdier samt kretsverdier i frekvens- og tidsdomenet ved hjelp av differensiallikninger, komplekse tall, viserdiagrammer og Laplacetransform. Opp- og utlading av spoler og kondensatorer, aktiv og reaktiv effekt, enkle transformatorer samt balanserte 3-fase kretser blir studert.
 • Analog elektronikk og digitalteknikk: DC og signalanalyse av kretser med dioder, transistorer og operasjonsforsterkere er sentralt. Heriblant likerettere, forsterkere og kraftforsyninger. Analyse og design av kombinatoriske kretser..
 • Måleteknikk: Utvalgte sensorer, og kvaliteten av måledata fra disse. Grunnleggende introduksjon til behandling av måledata fra utvalgte sensorer.

Praktisk arbeid er sentralt i kurset.

Bruk av multimeter, oscilloskop og andre instrumenter. Grunnleggende komponentlære, skjemategning og symbolbruk. Sikkerhet på laboratoriet og holdning til bruk og behandling av instrumenter.

Beregnings-, simulerings- og analyseverktøy blir benyttet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

• Studenten har kunnskap om kretslære, analog elektronikk, digital elektronikk og måleteknikk på et komponentnivå og i et overordnet systemperspektiv

Ferdigheter

Studenten:

 • forstår og kan regne på opp- og utlading av spoler og kondensatorer.
 • forstår og kan gjøre beregninger på likestrømskretser, herunder kretser med flere kilder.
 • forstår og kan gjøre beregninger i frekvensplanet på kretser med kilder med konstant frekvens.
 • forstår balanserte trefasekretser.
 • kan gjøre beregninger på enkle kretser i s-planet.
 • forstår og kan gjøre beregninger på forsterkerkretser med operasjonsforsterker.
 • forstår og kan gjøre beregninger på ett-trinns forsterkere med bipolare transistorer.
 • forstår og kan gjøre beregninger på kretser med dioder.
 • forstår enkle spenningsregulatorer.
 • forstår og kan gjøre beregninger på kombinatoriske kretser.
 • forstår utvalgte sensorer, og kvaliteten av måledata fra disse.
 • behersker behandling av måledata fra utvalgte sensorer.
 • kan arbeide både selvstendig og i team med laboratorieoppgaver.
 • behersker grunnleggende målemetoder og metodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

• Studenten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende elektrokompetanse fra videregående skole.

MAT110 Matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Studenter ved campus Bergen vil følge strømmet undervisning fra campus Førde, men utføre laboratorieoppgaver lokalt og ha lokal oppgavegjennomgang av studentassistent.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 godkjente laboratorieøvinger. 5 godkjente innleveringer.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler (som ikke innebærer kommunikasjon med andre personer under eksamen) er tillatt. Spørsmål og avklaringer med faglærere er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • YV204 - Grunnleggande elektroj - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ELE141 - Elektrofagleg basis 1 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE142 - Elektrofagleg basis 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ELE143D - Elektrofagleg basis - Reduksjon: 10 studiepoeng