Hopp til innhald

ELE208 Robotmanipulatorer

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i robotikk og robot armer. Emnet starter med grunnleggende prinsipper, geometrisk representasjon, og matematisk modellering av robot armer, og går videre til programmering, styring, simulering og anvendelse av roboter. I tillegg omfattes viktige komponenter i anvendelse av robotarmer som Robot Operating System (ROS), systemdesign, og sikkerhet.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten…

  • har kunnskap om robotarmer, med fokus på modellering, programmering, simulering, systemdesign og anvendelse.
  • har kunnskap om geometrisk representasjon og matematisk modellering av robotarmer.
  • har erfaring med modellering, programmering via ROS, og anvendelse av robotarmer.

Ferdigheter

Studenten…

  • behersker enkel programmering og praktisk bruk av minst én type industriell robot.
  • behersker modellering, simulering, programmering og praktisk bruk av robotarmer.

Generell kompetanse

Studenten…

  • kan løse relevante faglige problemstillinger for robot armer, og ta ansvar for prosjekter der anvendelse av robotarmer er aktuelt.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE204 Reguleringsteknikk 1, eller tilsvarende

ELE207 Reguleringsteknikk og mobile roboter, eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger (både fysiske og digitale), laboratorieøvinger, obligatoriske øvingsoppgaver og arbeid med semesteroppgaven.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 godkjente øvingsoppgaver

3 godkjente laboratorieøvinger.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

  • Semesteroppgave, teller 25% av endelig karakter.
  • Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 75% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått. Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen tas opp igjen alene.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt (kategori 5)

Mer om hjelpemidler