Hopp til innhald

EVL-LPL115 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Innholdet i kurset er strukturert etter følgende hovedtema:

 • Pedagogisk ledelse i en lærende barnehage
 • Observasjon, pedagogisk dokumentasjon og didaktikk
 • Barn og barndom
 • Barnehagens rom og materialitet
 • Refleksjon, kritisk refleksjon, makt og diskurser

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om

 • barnehagen som en lærende organisasjon
 • pedagogisk ledelse og profesjonsutøvelse
 • profesjonsrollen knyttet til observasjon, pedagogisk dokumentasjon og didaktikk
 • syn på barn og barndom, barns medvirkning, danning og demokrati
 • barnehagens fysiske rom og materialitet
 • makt og diskurser i og utenfor barnehagen

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • utøve observasjon som grunnlag for pedagogisk ledelse og didaktisk praksis i barnehagen
 • være kritisk reflekterende og kunne argumentere faglig

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • utøve profesjonelt faglig skjønn
 • faglig reflektere over praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til barnehagens læringsmiljø
 • vise profesjons etisk kompetanse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, dialog og refleksjon i klasse/grupper, praktisk arbeid, gruppearbeid og fremføring av studentarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk deltakelse i undervisning og på nettmøter

3 obligatoriske læringsaktiviteter:

1. Løpende protokoll

2: Praksisfortelling

3. Praktisk gjennomføring

Læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatt frist. Ved ikke godkjent på en av læringsaktivitetene, kan den aktuelle læringsaktiviteten tas på nytt neste gang emnet blir gjennomført.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 25 minutter.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Papir og blyant.

Mer om hjelpemidler