Hopp til innhald

BSD001 Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Sirkulærøkonomi har blitt et viktig begrep i diskusjonen om bærekraftig utvikling. Å endre utviklingen i en mer bærekraftig retning utfra sirkulære prinsipper refererer til nye måter å organisere økonomien på som kan redusere gapet mellom ressursuttak og gjenbruk. I dag blir ca. 9 prosent av verdens ressurser gjenbrukt i økonomien. De resterende 91% ender opp som avfall. En overgang til en sirkulærøkonomi vil kunne endre dette forholdet og redusere behovet for stadig uttak av ikke fornybare ressurser etter målet om bærekraftig utvikling.

Gjennom dette emnet vil du få en bedre forståelse for hva sirkulærøkonomi er og hvilke omstillinger det å ta vare på materialene i økonomien så lenge som mulig, vil kunne kreve. Du vil få mer kjennskap til bærekraftig utvikling og grønn vekst, samt hvordan digitalisering kan spille en viktig rolle i en framtidig sirkulærøkonomi. Temaet sirkulære forretningsmodeller står sentralt og du vil få en innføring i hvordan bransjer og virksomheter kan omstille seg og innovere i tråd med sirkulære strategier og prinsipper.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidatene skal kunne:

▪Kjenne til bakgrunnen for bærekraft og sirkulærøkonomi innenfor akademia, politikk og næringsliv med spesiell vekt på industrielle og teknologiske revolusjoner.

▪Ha innsikt i avtaleverk, reguleringer og planer på ulike nivåer, inkludert sirkulære initiativ globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt. For eksempel EUs grønne giv, EUs taksonomi og Nasjonal Strategi for en grønn og sirkulær økonomi.

▪Kjenne til sentrale utfordringer knyttet til bærekraftig vekst som gjelder klimautslipp, ressursmangel og tap av biologisk mangfold, samt beskrive hindringer og dilemmaer ved overgangen til en sirkulær økonomi.

▪Forklare grunnleggende begrep og prinsipper innen bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi.

▪Forklare hva sirkulærøkonomi er og hvordan sirkulære strategier, som for eksempel design kan bidra til bærekraft.

▪Ha god kunnskap om sirkulære forretningsmodeller og innovasjon for utvikling av produkter/tjenester, prosesser og markeder. Forstå viktigheten av samarbeid på tvers av sektorer eller bransjer og virksomheter som forutsetning for å realisere dette.

▪Kunne beskrive sammenhenger i verdikjeder og materialstrømmer innenfor ulike bransjer og forskjellige virksomheter.

▪Ha kunnskap om digitalisering som muliggjørende teknologi for sirkulære løsninger.

▪Kjenne til hva som kan sette fart på/akselerere overgang til en sirkulær økonomi.

Ferdigheter

Kandidatene skal kunne:

▪Identifisere egenskaper ved en bransje/sektor og potensielle muligheter og relevante barrierer for mer sirkulære virksomhetspraksiser og industriell symbiose.

▪Analysere verdikjeder og materialstrømmer i egen virksomhet, og identifisere muligheter for gjennom sirkulære prinsipper og strategier å beholde ressurser lengst mulig i kretsløpet og med lavest mulig energibruk.

▪Bidra til å utvikle, fremme og innlemme sirkulære forretningsmodeller i en virksomhet, identifisere områder for størst potensiale i en sirkulær verdisirkel.

▪Kjenne til og kunne fremme forslag om bærekraftige endringer ved bruk av for eksempel prosjektmetodikk.

Generell kompetanse

Kandidatene skal kunne:

▪ Forstå betydningen av overgangen til en sirkulær økonomi og behovet for mer sirkulære produksjonsprosesser i økonomien og i bedrifter/virksomheter.

▪Kjenne til ulike sirkulære strategier og hvordan de kan endre etablerte forretningsmodeller.

▪Foreslå tiltak og kjenne til eksempel som utnytter potensialet for bærekraftig forretningsutvikling med utgangspunkt i sirkulærøkonomi.

▪Vurdere en virksomhets omgivelser og behovet/mulighetene for samarbeid med andre.

▪Ha evne til kritisk refleksjon rundt temaene i emnet (for eksempel begrepene økonomisk vekst og grønnvasking)

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Fysiske forelesninger/samlinger, øvelser, selvstudium og eventuelt gjesteforelesninger/ekskursjoner.

Digitale forelesninger (synkront og asynkront).

Case-eksempel, oppgaver og refleksjonsoppgaver. Podkast og video-materiell.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne avlegge eksamen må følgende obligatorisk læringsaktivitet være oppfylt:

  • Gjennomført to gruppevis skriftlige innleveringer
  • Gjennomført en gruppevis muntlig/digital presentasjon

Vurderingsform

En gruppevis semesteroppgave (teller 60%): En skriftlig innlevering, som også kan inkludere bidrag i form av for eksempel en video eller et bidrag i sosiale media.

En 90 minutters individuell flervalgsoppgave (teller 40%). Hjemmeeksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • FLE119 - Berekraft, sirkulærøkonomi og digitalisering - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • NVB011 - Berekraft, sirkulær økonomi og digitalisering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • DKR003 - Berekraft, sirkulærøkonomig og digitalisering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • ESB112 - Sirkulær økonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng