Hopp til innhald

FØS8119 Kommunikasjon i havbruksnæringen

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Havbruksnæringen har vokst betydelig de siste tiårene og har blitt en viktig kilde til sjømatproduksjon over hele verden. Samtidig har kommunikasjon spilt en sentral rolle i å formidle informasjon om havbruk til publikum, interessenter, og myndigheter. Dette kurset gir en grundig forståelse av hvordan kommunikasjon påvirker havbruksnæringen. Det utforsker grunnleggende prinsipper for kommunikasjon og PR, etikk og samfunnsansvar (CSR), krisekommunikasjon og omdømmebygging i konteksten av havbruksindustrien. Studentene vil lære å anvende disse prinsippene for å håndtere kommunikasjonsutfordringer og fremme en positiv oppfatning av næringen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene vil

 • oppnå inngående kunnskap om prinsippene for kommunikasjon og public relations (PR) og hvordan disse kan anvendes for havbruksnæringen.
 • forstå etiske problemstillinger og samfunnsansvar knyttet til havbruksindustrien og kunne analysere dem kritisk.
 • lære om prinsippene for krisekommunikasjon og strategier for å håndtere kriser i havbruksnæringen.
 • få innsikt i prosessen med omdømmebygging og «image management» i konteksten av havbruksnæringen.

Ferdigheter:

Studentene vil:

 • kunne anvende prinsippene for kommunikasjon og PR for å utvikle effektive kommunikasjonsplaner og strategier for havbruksbedrifter.
 • kunne identifisere og håndtere etiske dilemmaer og utfordringer knyttet til samfunnsansvar i havbruksnæringen.
 • kunne utvikle og gjennomføre krisekommunikasjonsplaner for havbruksorganisasjoner.
 • kunne bidra til omdømmebygging og «image management» for havbruksnæringen.

Generell kompetanse:

Studentene:

 • har evnen til å kritisk reflektere over og anvende teorier og modeller for å håndtere utfordringer som kommunikasjonsfagfolk står ovenfor.
 • kan effektivt formidle og engasjere i diskusjoner om kommunikasjonsteori, -modeller og -analyser, både skriftlig og muntlig.
 • kan effektivt formidle og delta i diskusjoner om krisekommunikasjonsteori og -analyse, både skriftlig og muntlig.
 • er i stand til å effektivt formidle og engasjere i diskusjoner om teori, modeller og analyser knyttet til samfunnsansvar, både skriftlig og muntlig.
 • kan effektivt formidle og delta i diskusjoner om teori og analyser knyttet til omdømme, både skriftlig og muntlig.
 • er i stand til å utføre selvstendige refleksjoner angående etiske og miljømessige utfordringer knyttet til sentrale problemstillinger innenfor kommunikasjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Samlinger, forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, diskusjoner og løsning av caseoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

En individuelle skriftlig innlevering, samt en skriftlig innlevering i gruppe.

Vurderingsform

Individuell oppgave 100 %

Karakterskala A - F

Hjelpemidler ved eksamen

All trykte og skriftlige hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler