Hopp til innhald

VPD200 Vernepleiarens helsefaglige kompetanse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger forståelse for hvordan mennesket påvirkes av sykdom, både fysisk, psykisk og sosialt, samt kunnskap om hvordan en kan forebygge/forhindre komplikasjoner. Undervisningen settes inn i en vernepleierfaglig kontekst. i tråd med kunnskapsbasert praksis. Emne omhandler kroppens funksjon, utvikling, anatomi, fysiologi og nevrologi, i et livsløpsperspektiv. Videre gir emnet innsikt i farmakologi (spesiell), medikamentregning og legemiddelhåndtering.

Sentrale tema i emnet er: anatomi, fysiologi, sykdomslære, farmakologi og legemiddelregning i et livsløpsperspektiv.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har bred kunnskap om menneskets fysiologi, anatomi, grunnleggende behov og utvikling i et livsløpsperspektiv
 • har bred kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner
 • har bred kunnskap om årsaker og forhold som påvirker kognisjon, somatikk og atferd generelt, kognitive funksjonsnedsettelser og utviklingshemming spesielt
 • kan oppdatere sin kunnskap om habilitering og rehabilitering med mål om å oppnå best mulig funksjons og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse
 • kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering
 • har kunnskap om sykdomsforebygging og helsefremming på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • har kunnskap om symptomer og behandling av de vanligste somatiske sykdommene innen fagområdet
 • har kunnskap om farmakologi og legemidlers virkning og bivirkning
 • har kunnskap om miljøterapeutisk arbeid i et helseperspektiv

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging gjennom et livsløpsperspektiv
 • kan anvende faglig kunnskap for å kunne kartlegge og identifisere sykdomstegn og sykdomsfremkallende faktorer, samt vurdere, begrunne og dokumentere behovet for helsehjelp

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan planlegge og gjennomføre legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter
 • kan planlegge og dokumentere forsvarlig helsehjelp

Krav til forkunnskaper

Bestått VPD100, VPD110 og VPD120

Undervisnings- og læringsformer

I tillegg til selvstudier, vektlegges studentaktive undervisnings -og arbeidsformer i form av forelesinger som knyttes til seminararbeid og praktiske øvinger i de ulike temaene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Test i legemiddelrekning. Krav om 100% rett
 2. Minimum 80 % frammøte på kvar av samlingane

Det arrangerast legemiddelsregningstest 3 gonger. Studentane må difor gjennomføre testen i løpet av desse tre forsøka. Det blir ikkje satt opp fleire forsøk, sjølv om enkelte student er sjuk eller er borte frå eit/fleire forsøk. Det er ikkje mogleg å søke om eit fjerde forsøk, dette er fordi det er definert som ein obligatorisk læringsaktivitet.

Læringsaktiviteten er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

6 timers skriftlig skoleeksamen som innbefatter anatomi/fysiologi, sykdomslære/nevrologi og farmakologi. Alle deler må vere bestått.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPD5-107 - Menneske, funksjon og utvikling - Reduksjon: 10 studiepoeng