BØ6-1012 Innføring i bedriftsøkonomi og rekneskap for reiselivet

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Kurset vil mellom anna innehalde:

 • Kostnadsteori
 • Forhold som påverkar etterspurnaden
 • Bedrifta si marknadstilpassing
 • Produktkalkylar
 • Finansrekneskap
 • Litt om driftsrekneskap
 • Enkel budsjettering

Læringsutbytte

Kunnskapar

 • Forstå ulike typar kostnader som for eksempel faste kostnader, variable kostnader, irreversible kostnader og alternativkostnader
 • Forstå bedrifta si tilpassing under ulike marknadsforhold
 • Forstå kva ein kalkyle er og korleis kalkylar blir utarbeida i ulike typar bedrifter
 • Forstå kva ulike typar budsjett er og korleis budsjetta blir brukte i den økonomiske styringa
 • Forstå kva ein finansrekneskap er og forstå samanhengen mellom resultat og balanse
 • Forstå enkle nøkkeltal
 • Forstå kva ein driftsrekneskap er og skilnaden på ein driftsrekneskap og ein finansrekneskap

 

 

Dugleikar

 • Kunne setje opp kostnadsfunksjonar
 • Kunne rekne ut kor lønnsame ulike produkt er
 • Kunne utarbeide enkle kalkylar
 • Kunne forklare samanhengen mellom ein resultatrekneskap og balansen
 • Kunne kalkulere enkle nøkkeltal
 • Kunne lage ein enkel driftsrekneskap
 • Kunne utarbeide enkle budsjett

 

Generell kompetanse:

 • Kunne styre økonomien i mindre bedrifter

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og øvingar.

Arbeidskrav

Ei innlevering.

Vurderingsform

1 veke heimeeksamen

Bokstavkarakter

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel tillatne.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BØ6-1003 (1) - Økonomistyring i bedrifter - Reduksjon: 1 studiepoeng
 • BØ6-1010 (1) - Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap - Reduksjon: 6,5 studiepoeng