FYS100 Grunnleggende prinsipper for fysioterapeutisk undersøkelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet retter seg mot å forstå mennesket og fysioterapifaget i en helhetlig sammenheng. Teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå generelle fysioterapeutiske undersøkelsesprinsipp vektlegges. Emnet danner grunnlaget for senere emner.

Innhold:

 • Introduksjon til fysioterapifagets historie.
 • Introduksjon av ulike fysioterapeutiske perspektiv.
 • Introduksjon av sentrale helse- og sykdomsbegreper.
 • Introduksjon til ulike læringsformer.
 • Introduksjon til kunnskapsbasert praksis.
 • Observasjon, beskrivelse og analyse av bevegelse og funksjon.
 • Profesjonell kommunikasjon og samhandling
 • Vurdering av sammenhengen mellom struktur, bevegelse og funksjon.
 • Anamnese inkludert punkt 1 til 3 i utdanningens journal mal

Undersøkelse og vurdering av generell og spesiell funksjon knyttet til muskel/skjelettsystemet punkt 4-7 i journalmal

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…   

 • har kunnskap om begrepene kropp, bevegelse, helse og funksjon
 • kjenner til grunnleggende fysioterapeutiske undersøkelsesprinsipp knyttet til muskel-skjelettsystemet
 • har kunnskap om de ulike komponentene i ICF-modellen og betydningen av samspillet mellom dem
 • kjenner til fysioterapifagets historie, sentrale trekk ved fagutøvelsen og ulike arbeidsområder for fysioterapeuter
 • har kjennskap til ulike perspektiver på helse og sykdom
 • kan gjengi sentrale bestemmelser om taushetsplikt inklusive opplysningsplikt og yrkesetiske retningslinjer
 • har kunnskap om modellen og definisjonen av KBP

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende grunnleggende undersøkelsesprinsipp i fysioterapi og beskrive funn med fagterminologi
 • kan observere, vurdere og beskrive bevegelse og funksjon
 • kan anvende ICFs begrepsmodell i kartlegging av funksjon
 • kan beskrive pasientinformasjon og funn ved deler av en fysioterapeutisk undersøkelse i en journal etter utdanningens mal
 • kan søke i Helsebiblioteket etter norske og internasjonale retningslinjer

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kjenner til betydningen av meningsfull aktivitet og deltagelse for helse i forbindelse md gjennomføring av fysioterapeutisk undersøkelse
 • kjenner til normer for profesjonell adferd
 • *kan anvender etiske prinsipper i møte med pasienter, medstudenter og ansatte
 • kjenner til noen sentrale prinsipper knyttet til kunnskapsbasert praksisutøvelse
 • kan anvende ulike typer kunnskap (brukerkunnskap, erfaringskunnskap, forskningsbasert kunnskap) i skriftlige notat

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i fysioterapi.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det legges til rette for studentaktive læringsformer og studenten har stor grad av ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det forutsettes at tema fra dette emnet integreres i arbeid i grupper og seminar.

Forelesninger som danner teoretisk grunnlag for arbeidet studentene skal utføre i ferdighetstreningen. Videre legges det vekt på gruppearbeid for å fremme studentaktivitet, samhandling og kommunikasjon. Ferdighetstrening med øving på medstudent vektlegges. Seminar med muntlig fremlegg gir øving i muntlig og praktisk formidling av faget.

Praksis i dette emnet består av: 3 dager obligatorisk følgepraksis med tilhørende læringsaktiviteter som gjennomføres i ulike deler av helsetjenesten. Praksis tilsvarer 1 uke arbeid og 1,5 stp.

Det er obligatorisk tilstedeværelse i introduksjonsforelesninger, ferdighetstreninger, praksisstudier, gruppearbeid og seminar. Det gjennomføres registrering av tilstedeværelse i obligatoriske deler av studiet.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse i studentaktiv- og erfaringsbasertundervisning (seminar, gruppearbeid, ferdighetstrening, pasientdag, intoduksjonspraksis og introduksjonsforelesning til ferdighetstrening)
 2. Notat fra introduksjonspraksis (1200 ord)

Læringsaktivitetene er gyldige i 4 semester.  

Vurderingsform

Hjemmeksamen
Tre dagers skriftlig hjemmeeksamen (3000 ord +/-10%).

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen må studentene skrive ny oppgave til ny eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler