ERG310 Helsefremmende arbeid og innovasjon

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet har hovedfokus på helsefremmende arbeid og innovasjon i et samfunnsperspektiv, og på følgende tema:

Helsefremmende arbeid: I dette emnet vil studenten få kjennskap til helsefremmende arbeid, hvor fokuset er på å fremme en aktiv hverdag for og i samarbeid med barn, unge, voksne og eldre på ulike arenaer som hjem, skole, arbeid og fritid. Helsefremmende arbeid vektlegger å stimulere befolkningen til aktive livsløp, som fremmer mestring av aktiviteter og deltakelse på disse ulike arenaene. Emnet vil fokusere på ulike teoretiske perspektiv innen helsefremmende arbeid. Studenten vil også tilegne seg en bedre forståelse av helse i et biopsykososialt perspektiv, der helse ses som et resultat av samspillet mellom individ og omgivelser, livsbetingelser og levekår. Studenten vil lære mer om rettigheter, blant annet knyttet til kunnskap om folkehelsearbeid, hvor man vektlegger et samfunn der alle mennesker har rett til aktivitet og deltakelse.

Innovasjon: Emnet fokuserer videre på begrepet innovasjon, og forskjeller mellom innovasjon i offentlig og privat sektor. Samspillet mellom ulike aktører, som grunnlag for utvikling av ny kunnskap, produkter, tjenester eller arbeidsmetoder, vektlegges. Digitalisering og velferdsteknologi for å fremme mestring av en aktiv hverdag og deltakelse for alle mennesker på ulike arenaer, er sentralt i emnet. Studentene vil i dette emnet arbeide i grupper med et innovasjonsprosjekt som er relevant for ergoterapi, og kan knyttes til helsefremmende arbeid og innovasjon på samfunnsnivå.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • kan drøfte inkluderende og ekskluderende forhold som påvirker deltakelse og tilhørighet
 • *kan drøfte hvordan sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer har konsekvenser for aktivitetsdeltakelse
 • *har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • *har kunnskap om menneskerettigheter, inkludert minoritetsgruppers rettigheter og aktivitetsdeltakelse, og forståelse for samers rettigheter og status som urfolk
 • *kan reflektere over sammenheng mellom helse, oppvekst, utdanning, arbeid og levekår for å bidra til utvikling av god folkehelse og arbeidsinkludering for både enkeltpersoner og grupper
 • kjenner til hvordan lokale, nasjonale og globale helse- og miljøutfordringer påvirker aktivitetsmuligheter i ulike kontekster
 • *har bred kunnskap om innovasjon, prosjektarbeid og entreprenørskap
 • har kunnskap om utviklingsarbeid innen ergoterapi som kan knyttes til folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid
 • har innsikt i og kan reflektere over konsekvenser av digitaliseringen
 • kan drøfte ergoterapeutens yrkesutøvelse og betydning i samfunnet
 • *har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse  

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende faglig kunnskap om fysiske, psykososiale, strukturelle, digitale, kulturelle og holdningsmessige forhold for å fremme inkludering og deltakelse
 • kan reflektere over hvordan menneskerettighetene og retten til aktivitet kan sikre likeverdige tjenester for sårbare grupper
 • kan reflektere over aktiviteters kulturelle betydning for tilhørighet i lokalsamfunn
 • kan planlegge og gjennomføre samarbeid med frivillige, personer, organisasjoner og andre relevante aktører
 • *kan anvende ny faglig kunnskap og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis i innovasjonsarbeid
 • *kan anvende digital kompetanse og bistå i utviklingen av/bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå, i tråd med digital sikkerhet
 • *kjenner til nytenkning og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser  

Generell kompetanse:
Studenten…

 • *kan vurdere tiltak i lys av menneskerettigheter, verdier som kulturelt mangfold og et inkluderende samfunn 
 • *kan formidle og dokumentere ergoterapeutens fagkompetanse i forhold til helsefremmende, forebyggende- og innovativt arbeid for en aktuell målgruppe
 • kan anvende ressursorienterte, myndiggjørende og kreative strategier som fremmer aktivitet og deltakelse
 • *kan drøfte ulike tjenester og ergoterapi i lys av behov for brukermedvirkning, kvalitetsforbedring og implementering av ny kunnskap i tjenestetilbud og fagutøvelse
 • kan planlegge et innovasjonsprosjekt, og utarbeide prosjektskisse

Krav til forkunnskaper

Bestått første og andre studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått ERG300 og ERGP3.

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet benyttes varierte undervisnings- og læringsformer som teambased learning/omvendt klasserom, digitale læringsressurser, gruppearbeid/teamarbeid, seminar, forelesning og selvstudium. I tillegg vil studentene få kjennskap til metodikken "design thinking", og jobbe praktisk og teoretisk med prosjekt/innovasjonsarbeid i grupper. Workshops vil også gjennomføres i forbindelse med prosjekt/innovasjonsarbeid, for at studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter om gjennomføring av slikt arbeid.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning som omfatter team-based learning/omvendt klasserom, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening/simulering, veiledning, prosjektarbeid og studiediskusjon.
 2. Studentene arbeider i grupper på 4-5 studenter med et tema som er relevant for ergoterapi, og som kan knyttes til helsefremmende arbeid og innovasjon på samfunnsnivå. Det utarbeides en skriftlig rapport på 1500 +/- 10%, ord, som danner grunnlag for expo-seminar og muntlig høring. I expo-seminaret presenteres en digital poster eller pilot (ved produktutvikling), der hver gruppe har 10 minutters presentasjon av sitt innovasjonsprosjekt. Lærer og medstudenter gir muntlig tilbakemelding til videre bearbeiding før muntlig høring

 Lærignsaktivitetene er gyldig i fire semester.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Individuell høring på inntil 20 minutter, vil ta utgangspunkt i prosjektarbeidet som er gjennomført i gruppe.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ved ikke bestått (karakter F) arrangeres ny muntlig høring etter samme form som ordinær eksamen. Prosjektrapport innlevert før ordinær eksamen benyttes som utgangspunkt for ny muntlig.

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig prosjektrapport kan medbringes.

Mer om hjelpemidler