Hopp til innhald

FHS8103 Vestibulære sykdommer- svimmelhet

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet er utarbeidet for fysioterapeuter, leger og kiropraktorer som ønsker faglig påfyll av kunnskap og ferdigheter i undersøkelse og behandling av pasienter med akutt, episodisk og kronisk svimmelhet innenfor vestibulære sykdommer der fokus er på svimmelhet. Emnet er forskningsbasert og gir studentene innblikk i hva som finnes av kompetanse innen feltet. Emnet er utarbeidet og gjennomføres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer.

Emnet er bygget opp rundt 6 hovedtema med tilhørende undertema i en kronologisk rekkefølge (se oversikten under).

 1. Bakgrunn, historikk og forskning på svimmelhet
 2. Balansesystemets anatomi, fysiologi og patologi
 3. Kompensering ved svimmelhet
 4. Svimmelhet i ulike faser
 5. Undersøkelse og behandling
 6. Pasienter med sammensatte plager

De fire første punktene utgjør basis for å kunne foreta en reflektert og målrettet undersøkelse og behandling av pasientene. Disse tema er derfor i fokus for studentenes læring før samlingen. Samtidig legges det til rette for å relatere undervisningen og læringsaktivitetene til den kliniske hverdagen for å gjøre fagstoffet motiverende og relevant. Pkt. 5 undersøkelse og behandling er lagt opp til at studentene kan tilegne seg kunnskaper om undersøkelses- og behandlingsmetoder. Pasienter med sammensatte plager er tema i siste del av emnet. I løpet av emnet vil studentene arbeide med kasuistikker for å aktualisere fagstoffet og gjøre det klinisk relevant.

Emnet er et deltidsstudium over 10 uker med en forventet arbeidsinnsats på 20 timer pr uke. 1 samling på 3 dager (lunsj til lunsj) - forelesning og ferdighetstrening. Ved starten av studiet er det en nettsamling for å bli bedre kjent og få introduksjon til faget og emnet i canvas.

Målgruppe
Fysioterapeuter, leger og kiropraktorer.

Opptakskrav
Relevant helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå og autorisasjon.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om svimmelhet og balanseforstyrrelser

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan bruke relevante forskningsbaserte undersøkelses og behandlingsmetoder

Generell kompetanse: 
Studenten...

 • har forståelse for at svimmelhet kan ha ulike og sammensatte årsaker og hvordan de henger sammen med svimmelhet og balanseforstyrrelser
 • kan analysere hvilke undersøkelses- og behandlingsformer som er relevante ut fra sykehistorien og kliniske funn
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes studentaktive- og digitale læringsformer i emnet både utenfor og i samlingen, som innbefatter;

 • Forelesning
 • Podkast laget i etterkant av forelesning
 • Spørretime
 • Individuelt arbeid med kasuistikk (notat levert til gruppen)
 • Gruppearbeid med kasuistikk
 • Ferdighetstrening på SimArena
 • Diskusjonsforum

Studiet har tilgjengelig ressurser i form av video, podkast og litteratur. Bearbeiding av fagstoff foregår gjennom individuelt arbeid, utarbeiding av notat, deltagelse i diskusjonsforum og refleksjonsnotat utarbeidet i gruppe (eksamen). Det blir satt opp spørretimer/videosamlinger der studentene kan møte faglærerne.

Ved oppstart av emnet vil det være et online møte mellom alle studentene og faglærerne der alle presenterer seg og der emnets innhold og bruk av Canvas blir presentert. Studentene må også lage en presentasjon av seg selv i Canvas. Dette for å skape et sosialt miljø og en tilhørighet til emnet og student- og lærergruppen.

Før samlingen arbeider studentene individuelt med en kasuistikk knyttet til akutt, episodisk og kronisk svimmelhet med målsetting om at studentene skal få en dybdeforståelse av tematikken. Refleksjon foregår i møte med fagstoff, medstudenter/faglærere og i skriving av notat. Og de får mulighet til å utdype sin forståelse gjennom aktiv deltagelse i diskusjonsforum og spørretimer. Arbeidet skal munne ut i et notat som vil være utgangspunkt for gruppearbeidet under og etter samlingen. Gruppen som etableres på samlingen, skal levere en (felles) eksamensoppgave basert på notatene og etterarbeidet.

Undervisning vil være i form av forelesninger i sann tid. I etterkant av forelesning kan studentene stille spørsmål som vil vise hva studentene trenger mer om. Ut fra dette vil det bli laget en podkast. Lærerne vil også møte studentene i en spørretime som kan omhandle spørsmål sendt inn på forhånd eller spørsmål som blir stilt under samtalen. Diskusjonsforum vil være aktiv gjennom hele emnet. Her kan studentene diskutere seg imellom eller med faglærere. Tematikker som fremkommer i diskusjonsforumet kan også tas opp i spørretimene.

I samlingen vil studentene ha mye ferdighetstrening for å kunne lære seg aktuelle metoder og forstå når disse skal anvendes. Undervisningsformene vil være demonstrasjon, veiledning på ferdighet og forelesning og studentene skal lære gjennom å øve på hverandre og reflektere rundt hva de gjør og hvorfor i lag med faglærere og medstudenter. I ferdighetstreningen vil det derfor være flere lærere til stede slik at hver student har mulighet til å få individuell tilbakemelding.

Etter samlingen arbeider studentene i grupper med kasuistikker og der gruppebesvarelsen er eksamensoppgaven. Her vil det være de samme undervisningsformene som før samlingen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse i studentaktive- og erfaringsbasert undervisning (ferdighetstrening på SimArena og deltakelse på spørretime)
 2. Postet og kommentert to innlegg til medstudenter i diskusjonsforumet i Canvas
 3. Individuelt notat: maksimalt 700 ord

Læringsaktivitetene er gyldig i påfølgende semester.

 

Vurderingsform

Oppgave
Gruppeoppgave med tre studenter i hver gruppe. Studentene skal i oppgaven fordype seg i en kasuistikk med enten akutt, episodisk eller kronisk svimmelhetsforløp og speile det valgte forløpet mot de to andre. Oppgaven skal reflektere rundt aktuelle undersøkelser og behandling.

Oppgaven skal være på maksimum 2500 ord, referanselisten kommer i tillegg.

Alle i gruppen skal bidra til et felles produkt. Er det tvil om en eksamenskandidat bidrar eller har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt skal det hentes inn skriftlig individuell tilbakemelding fra alle gruppemedlemmene og emneansvarlig. Høgskolen kan gjøre vedtak om at eksamenskandidaten skal regnes for ikke å ha møtt under eksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått leverer gruppen inn en ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler