LEI100 Innføring i eiendomsfagene

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Innføring i eiendomsfagene tar utgangspunkt i forvaltningsrettslige regler og rettsreglene vedrørende fast eiendom. Kandidatene skal her bruke juridisk metode for å løse praktiske oppgaver i faget. I tillegg skal kandidatene få en innføring prinsippene for akademisk dannelse og andre vitenskapelig metoder.

Emnet skal gi en oversikt over forvaltningsretten og en grundig gjennomgang av rettsreglene vedrørende fast eiendom. I forvaltningsrett vil en se på forvaltningsloven og offentleglova. I behandlingen av rettsreglene vedrørende fast eiendom vil en se på begrepene eiendomsrett, begrensede rettigheter i fast eiendom og allemannsrett, eiendomsdannelse og matrikkelbetegnelser, boligrett, fast eiendoms yttergrenser og mellomgrenser, sameieloven, naboloven, servituttloven, hevdsloven, tomtefesteloven, plan- og bygningsloven. Videre skal emnet gi studenten innblikk i tema som byutvikling, planlegging og samfunns- og miljøutfordringer - knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

I tillegg skal studentene få en innføring i tegning og modeller som planleggingsverktøy.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • Har en helhetlig forståelse for planlegging, utbygging og bærekraftig utvikling - herunder sammenhengen mellom dem.
  • Har en helhetlig forståelse av forvaltningens oppbygging, arbeidsoppgaver og praktiske forvaltningsrettslige problemstillinger.
  • Har god kjennskap til rettsreglene vedrørende fast eiendom

Ferdigheter

Kandidaten

  • Kan løse praktiske juridiske problemstillinger innenfor emnets tema.
  • Kan svare på juridiske teorispørsmål innenfor emnets tema.
  • Kan analysere og gjøre selvstendig begrunnede valg i situasjoner i møte med etiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer innen eiendomsfagene.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • Har et bevisst forhold til etiske, miljømessige, samfunnsmessige og rettslige utfordringer innenfor eiendomsfagene.
  • Kan bruke planleggingsverktøy til tegning og modellering.
  • Kan jobbe sammen med andre i team.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning i forbindelse med 8 storgruppesamlinger. Det vil bli gjennomføring av prosjektarbeid i grupper, med obligatorisk skriftlig innlevering.

Arbeidskrav

En obligatorisk gruppeoppgave må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Deltatt på minst 5 av 8 storgruppesamlinger.

Godkjent minst 3 av 3 individuelle praktikumsoppgaver i juridiske emner.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 5 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

Semesteroppgave (40% av endelig karakter). Oppgaven er gyldig i 4 semester etter avlagt ordinær eksamen.

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (60% av endelig karakter). Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Ved eventuell kontinuasjonseksamen bestemmer emneansvarlig om skriftlig skoleeksamen erstattes av muntlig eksamen.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Norges lover

Flerspråklig ordbok (ikke synonymer, ikke juridisk ordbok eller lignende)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ING106 (1) - Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - Reduksjon: 10 studiepoeng