LEI117 Innføring i geomatikk og geo-informatikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studenten en innføring i moderne metoder og teknikker for behandling av geografiske data; herunder innsamling, lagring, fremhenting, prosessering og grafisk visning. Grunnleggende programmering er en vesentlig del av dette arbeidet.

Innhold:

Introduksjon til geomatikk og geoinformatikk: grunnleggende begreper, referansesystemer og projeksjoner, nasjonalt geodataarbeid, metoder for datafangst, sensorer, kvalitetsbegrep, romlige konsepter og databaser, filsystemer- og formater, modellering, strukturering, tilgangsmetoder, SQL. 

Programmeringsmetodikk: variabler, datatyper, operatorer, løkker og valg, metoder og funksjoner, klasser og objekter, utvalgte algoritmer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Definere geomatikk og geoinformatikk, og gjøre rede for organisering og anvendelser i samfunnet.
  • Beskrive ulike måter å modellere den geografiske virkeligheten på.
  • Gjøre rede for ulike metoder for innsamling, lagring og håndtering av, samt bruksområder for geografiske data.

Ferdigheter

  • Etablere lagringsstruktur for geografiske data samt sette inn, modifisere, og hente frem data fra databaser og filsystemer.
  • Kunne lage og forklare innholdet i enkel programkode samt beskrive hva programkoden gir som resultat.

Generell kompetanse

  • Kandidaten skal vise grunnleggende ferdigheter i innsamling, bearbeiding og visualisering av geografiske data.
  • Kandidaten skal beherske grunnleggende programmering.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, e-læring, teori- og dataøvinger.

Arbeidskrav

Fem obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvare som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Faglærer vurderer dette innen 1. mars.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler, samt digitale hjelpemidler på egen maskin er tillatt. Studentene bruker egen datamaskin og ev. kalkulator på eksamen.

Se også HVL sin generelle info: https://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • LEI101 (1) - Geografiske informasjonssystem (GIS) - Reduksjon: 3 studiepoeng