Hopp til innhald

MGUEN202 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Når engelsk går som fag 2, består Engelsk 1 av to delemner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk språk med fagdidaktikk og Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk. 

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016), og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter. 

Engelsk 1, emne 2 for 5.-10. trinn gir en innføring i engelsk litteratur, kultur og fagdidaktikk. Emnet omfatter engelskundervisning for mellom- og ungdomstrinnet. Dette inkluderer kjennskap til læreplanverket, vurdering, tilpasset opplæring og digitale verktøy. I tillegg gir emnet kunnskap om et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i engelskundervisning. Emnet gir innsikt i ulike læringsaktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæring i grunnskolen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket, og ulike læremidler som kan brukes i opplæringen på mellom- og ungdomstrinnet samt læringspotensialet til ulike læringsarenaer, inkludert digitale medier
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende land med vekt på litteratur som fremmer interkulturell læring
 • har innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • har kunnskap om de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget
 • har kunnskap om differensiering og tilpasset opplæring
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 5-10

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere litteratur, samt velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur og andre kulturuttrykk for barn og ungdom
 • kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i noen engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med vekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egne undervisning
 • kan legge til rette for et variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som gir dybdelæring og fremmer utvikling av lytting, skriving, lesing og tale 
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer når det gjelder etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan skrive akademisk på begynnernivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i akademisk skriving. 

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen. 

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i studentenes arbeid. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Et arbeidskrav i litteratur, kultur eller litteraturdidaktikk
 • Et arbeidskrav knyttet til FoU-temaet akademisk lesing. 

Generelt: Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for arbeidskravene, og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene. 

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske arbeidskravene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester. 

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre etter godkjenningen. 

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler