Hopp til innhald

MSB102 Innovasjonsteori og praksis

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Formålet med emnet er å gi studentane avansert kunnskap om innovasjon og faktorane som fremmar og hemmar innovasjonsmiljø og utviklinga av desse. Studentane lærer å bruke verktøy for å forstå, analysere og utvikle slike miljø både internt i organisasjonar og ved samarbeid på tvers av organisasjonar. Sentrale tema er teoriar og praksis knytt til innovasjonsprosessar, inter-organisatorisk samarbeid (som open innovasjon og nettverk), avleggarar (spin-offs), tilgang til, og utnytting av interne og eksterne ressursar. Emnet gir også kunnskap om, og drøftar ulike innovasjonsmodellar for organisasjonar, nettverk, økosystem og stadar.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha avansert kunnskap om innovasjon.
 • ha avansert kunnskap om samarbeidsformer på tvers av organisasjonar slik som open innovasjon, innovasjonsnettverk og -økosystem.
 • ha avansert kunnskap om faktorar som hemmar og fremmar innovasjon internt i bedrifter og i innovasjonsmiljø.
 • kan bruke kunnskapen på nye områder relatert til innovasjonsfaget.
 • kan analysere faglege problemstillingar med bakgrunn i innovasjonsfaget sin eigenart og plass i samfunnet og organisasjonar.

 

Etter fullført emne kan studenten:

 • analysere og kritisk vurdere ulike informasjonskjelder og bruke desse til å strukturere og formulere faglege resonnement innan innovasjonsfeltet og spesielt når det gjeld korleis ein bygger sterke innovasjonsmiljø.
 • analysere og vurdere eksisterande teoriar, metodar og tolkingar innanfor innovasjonsfeltet og arbeide sjølvstendig med praktiske og teoretiske problem knytt til utvikling av innovative miljø.

 

Etter fullført emne kan studenten:

 • kommunisere eit omfattande sjølvstendig arbeid og meistre uttrykksformene på innovasjonsfeltet.  
 • kommunisere, analysere og konkludere på akademiske spørsmål knytt til innovasjon og innovasjonsmiljø, både til spesialistar og allmenta.  
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosessar. 
 • bruke kunnskapane og ferdigheitene sine på nye område for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt. 

Krav til forkunnskapar

Opptak på Masterprogrammet i økonomi og administrasjon

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar der ein gjennomgår og drøftar litteraturen. 

Seminar der studentane presenterer utvalde artiklar og brukar teorien til å analysere praktiske problem. I desse seminara vil ein også drøfte korleis ein skriv essay. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ei skriftleg oppgåve og to presentasjonar. 

Vurderingsform

Essay i gruppe på 2-3 studentar (tel 40%).

Skriftleg skuleeksamen, 5 timar (tel 60%).

Karakterskala er A-F, der F er ikkje godkjent. 

Begge eksamenane må vere greidd for å få fullført emnet.

Hjelpemiddel ved eksamen

Essay: Alle

Skuleeksamen: Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • MOØ210 - Innovasjon og strategi - Reduksjon: 5 studiepoeng