Hopp til innhald

FHA912 Kostholdsarbeid i samfunnet

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet bygger videre på FHA318 Basics in Nutrition and Health og FHA518 Arenaer for kosthaldsarbeid, og gjennomføres i høstsemesteret tredje studieår. Det er et teoretisk og praktisk fag som skal forberede studentene til å arbeide selvstendig med ulike målgrupper og på aktuelle arenaer i samfunnet. Emnet har fokus på idéutvikling og drift av aktuelle prosjekter innen kosthold og folkehelse.  Emnet gjennomføres parallellt og i samarbeid med FHA812.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om styrende dokument for kostholdsarbeid i samfunnet, og et bærekraftig kosthold  
 • har kunnskap om idéutvikling og drift av prosjekter innen mat og kosthold i et folkehelseperspektiv
 • har inngående kunnskap om brukermedvirkning 
 • har inngående kunnskap om barrierer i kostholdsarbeid
 • har kunnskap om prinsipper og strategier for implementering av forebyggende og helsefremmende kostholdstiltak
 • har kunnskap om ulike studiedesign innen kostholdsforskning

Ferdigheter

Studenten

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og selvstendighet i kostholdsrelatert arbeid
 • kunne tilpasse råd og informasjon om kosthold basert på målgruppenes nivå i et livsfaseperspektiv
 • kan formidle viktige temaer innen mat og kosthold til ulike målgrupper og arenaer
 • kan involvere brukere i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter
 • kan bruke kunnskap om sosiale og kulturelle ulikheter i helse og kosthold i folkehelsearbeidet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende nytenkning innenfor kosthold og folkehelse, og bidra til endringsprosesser
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere kostholdsprosjekt rettet mot målgrupper
 • kan kritisk reflektere rundt betydningen av kunnskapsbasert folkehelsearbeid innen kosthold

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, ekskursjoner, kreative øvelser, praktisk arbeid med konsepter i studentgrupper, mataktivitet, oppgaveskriving i gruppe, individuelt arbeid, planlegge og gjennomføre seminardag, kommunikasjonsarbeid og veiledning i gruppe. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

Materialkostnader (100 kr til mataktivitet) og ekskursjoner (utgifter til buss/bybane ca. 70 kr/økt) dekkes av studentene. 

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle arbeidskravene være godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter.

 • Gruppeoppgave som består av å planlegge og gjennomføre praktisk kostholdsformidling rettet mot aktuelle målgrupper/arenaer. Nærmere informasjon vil bli gitt av faglærer.
 • Gruppeoppgave tilknyttet prosjektarbeid i samarbeid med FHA812. Nærmere informasjon vil bli gitt av faglærer. 

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen, 3 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler