Hopp til innhald

MBAS514 Deltakelse i forskningsgrupper innenfor barnehageforskning

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 4. semester.

I emnet deltar studentene i to av arbeidspakkene i BARNkunne forskningssenter.

Emnet omfatter deltakelse i arbeidspakkenes seminarer om barnehagefaglige forskningsdesign, empiriske undersøkelser, metodologiske problemstillinger og aktuell forskningslitteratur.

Videre innebærer emnet at studentene gjennomfører et avgrenset empirisk arbeid i nært samarbeid med arbeidspakkens leder.

Emnet er tilgjengelig for internasjonale studenter med tilstrekkelige forutsetninger. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har spesialisert kunnskap om relevante teoretiske perspektiv innen utvalgte barnehagefaglige forskningsprosjekter
  • har spesialisert kunnskap om relevante metodologier innen utvalgte barnehagefaglige forskningsprosjekter

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre empirisk arbeid knyttet til et forskningsprosjekt
  • kan analysere et avgrenset empirisk materiale

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formulere og formidle relevante tema og problemstillinger innen barnehageforskning til forskernettverk og et bredere publikum
  • kan delta i og bidra til å utvikle faglige nettverk
  • kan lese og skrive akademiske tekster

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha fullført MBA511 og MBA513 og ha deltatt i eksamen i MBA512.

Dersom det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra disse kravene.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer hovedsakelig i form av seminarer og veiledning.

Det gis veiledning i forbindelse med arbeidskrav og utarbeidelse av mappetekster.

Arbeidet i seminarene er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid i forkant.

Obligatorisk læringsaktivitet

Læringsmappe.

Læringsmappen består av 8 elementer, som bidrag i seminarer i to av BARNkunnes arbeidspakker og gjennomføring av et empirisk arbeid, formidling til allmenheten eller barnehagefeltet. Elementene fordeles likt mellom de to arbeidspakkene.

Retningslinjer for arbeidsmappen gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én (1) ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent en obligatorisk læringsaktivitet.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldige i to (2) år etter godkjenning.

Vurderingsform

Mappe.

Vurderingsmappen består av en videreføring av to av elementene i læringsmappen. Elementene skal være knyttet til hver sin arbeidspakke.

Tekstene i mappen skal ha ca. samme omfang og til sammen være 5000-6000 ord.

Retningslinjer for mappen gis ved semesterstart.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Ved ny/utsatt eksamen kan samme mappe leveres en gang i revidert form innenfor 2 år.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler