Hopp til innhald

ANS800 Ansvarlig søker

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Mer informasjon om datoer for samlinger og søknad her.

Kurset gir en grundig innføring i regelverket knyttet til ansvarlig søker og privat plankonsulent med vekt på at deltakerne skal tilegne seg praktiske ferdigheter og forståelse for samhandlingen mellom aktørene, slik at behandlingen av byggesaker og detaljreguleringsplaner kan bli mest mulig forsvarlig og effektiv.

Kurset er et praktisk orientert kurs for ansvarlig søker og privat plankonsulent etter Plan- og bygningsloven. Hovedvekten vil bli lagt på kravene som stilles til ansvarlig søker etter loven og Byggesaksforskriften, forholdet og samhandlingen mellom de ulike aktørene i en byggesak, forståelsen av sammenhengen mellom byggesaker og plansaker, herunder en oversikt over planprosessen og en praktisk gjennomgang av søkeverktøyene for planer og annen dokumentasjon, de aktuelle blankettene og den elektroniske byggesaksbehandlingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kunnskap om kravene til ansvarlig søker i Plan- og bygningsloven
 • Kunnskap om kravene i Byggesaksforskriften
 • Kunnskap om rettskildene ved byggesaker og plansaker og sammenhengen mellom disse
 • Kunnskap om hva som er søknadspliktig og hva som ikke er det
 • Kunnskap om rolleforståelsen og samhandlingen mellom de ulike aktørene i byggesaker og plansaker
 • Kunnskap om formelle regler og praktisk utforming av private detaljreguleringsplaner og byggesøknader, med alle tilhørende dokumenter

Ferdigheter

 • Forståelse av regelverket og forholdet mellom plansaker og byggesaker
 • Forståelse av betydningen av samhandlingen mellom de ulike aktørene, herunder betydningen av samspillet mellom det kommunale behandlingsapparatet og den private planlegger/ utbygger
 • Praktiske ferdigheter i web-baserte søkeverktøy for planer og annen dokumentasjon
 • Praktiske ferdigheter i utfylling av aktuelle blanketter og elektronisk byggesaksbehandling

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Undervisnings- og læringsformer

Tre kurssamlinger på to dager hver, med to innleveringsoppgaver mellom samlingene.

Forelesninger rundt sentrale temaer og analyse gjennom gruppearbeid, diskusjonsgrupper og innleveringsoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringsoppgaver.

Oppgavene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i påfølgende semester.

Vurderingsform

Deleksamen med en semesteroppgave og muntlig eksamen. Begge deler må være bestått for å få en karakter i emnet.

Semesteroppgaven utgjør 40% og muntlig eksamen utgjør 60%.

Karakterskala er A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Uavklart.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG121 - Ansvarleg søkjar - Reduksjon: 10 studiepoeng