Hopp til innhald

AOE301 Aesthetic and Outdoor Education

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Emnet er et valgfag fra Bachelorprogrammet i barnehagelærerutdanning, undervist i høstsemesteret. Det er åpent for både norske 3. års studenter og innkommende utvekslingsstudenter. Studentene må ha begynt på en bachelorgrad før de kan ta dette kurset. Emnet kombinerer estetikk og uteopplæring, matematikk og pedagogikk.

Hovedhensikten er å utvikle kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet Estetisk- og utendørsaktivitet. Videre er målet å vise sammenhenger mellom kultur, natur og friluftsliv. IKT skal brukes som et verktøy for å skape, dokumentere og reflektere.

Dette kurset har begrenset kapasitet; maksimalt 11 utvekslingsstudenter og 11 norske studenter.

Praksis er en integrert del av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • barns lek, undring, glede, skaping og mestring i naturen med utgangspunkt i barn sine egne forutsetninger
 • enfaglig, flerfaglig og tverrfaglig tilnærming i matematikk, fysisk fostring og forming i naturen
 • betydningen den estetiske dimensjonen i fysisk miljø har for barns skapende aktivitet og estetiske læreprosesser
 • sikkerhet og ledelse
 • følgende matematiske emner i et tverrfaglig perspektiv: måling, form, symmetri, mønster, romforståelse og problemløsning
 • rommets betydning for læring
 • prosessarbeid
 • pedagogisk dokumentasjon som verktøy i faglig pedagogisk arbeid
 • profesjonstenking som kvalifisering, sosialisering og subjektivering for å møte politiske og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen i møte mellom barn og barnehagelærer.

Ferdigheter

Studenten

 • kan møte krav til barnehagen/barnehageprofesjonen ut fra eget ståsted og faglige vurderinger
 • møte barn, foresatte og kollegaer i ulike (og også uventede) sammenhenger
 • kan legge til rette for barns medvirkning og skapende prosesser og dokumentere og reflektere faglig over dette.
 • kan organisere og lage et mobilt skapende verksted for barn
 • evner å bruke varierte materialer, teknikker, redskaper og virkemidler i eget skapende arbeid  
 • har innsikt i og kan anvende ulike kunstuttrykk som inspirasjon for eget og barns skapende arbeid
 • har basisferdigheter i friluftsliv
 • kan ivareta sikkerhet på tur og legge til rette for barns risikomestring
 • kan tilberede mat i naturen og gjøre nytte av lokale naturressurser
 • kan stimulere og støtte barnas evne og tålmodighet i problemløsing

Generell kompetanse

Studenten

 • har en selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen sin særstilling og utfordring i dagens samfunn
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen fagene i fordypningen
 • kan reflektere over risikolekens plass i barnehagen
 • kan reflektere over flerkulturelle perspektiver

Krav til forkunnskaper

Bestått de to første årene av barnehagelærerutdanningen.

Undervisnings- og læringsformer

Semesterplanen for kunnskapsområdet gjør greie for hvordan undervisningen er organisert.

Undervisningen går over et halvt studieår. Undervisningen er temabasert og organiseres på tvers av fagene forming, fysisk fostring, matematikk og pedagogikk. Undervisningen vil bestå av verkstedsarbeid, gruppearbeid, forelesninger, diskusjoner, ekskursjoner, veiledning, individuelt arbeid, prosjektarbeid, kollokvier og seminar. Det blir lagt stor vekt på praktisk og fagdidaktisk arbeid, spesielt ute i varierte naturområder. Undervisningen foregår på engelsk dersom det er internasjonale studenter på fordypningen. Deler av pensum skal arbeides med som selvstudium.

Ekskursjoner er en del av studiet. Det blir 2 obligatoriske ekskursjoner:

 • Harvest: Naturen som estetisk arena og innhøsting av mat. Tre dagers tur i september. Pris ca. 500,-
 • Ekspedisjon: Studiereise på høyfjellet for å utforske kultur og utendørs aktiviteter som snø-forming, skigåing og vinteraktiviteter. Tre dagers tur i november. Pris ca. 700,-

Studentene må betale materialpenger som er 500,- til sammen. Studentene må også disponere kamera til dokumentasjon. I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Canvas er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer innenfor Canvas. Studentene skal bruke studiestøtteprogrammet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av høgskolebiblioteket.

PRAKSIS

Leiing av barn og barnehagen

Studenten skal i tredje studieår utvikle evne til pedagogisk leiing og leiing av endrings- og utviklingsprosessar i barnehagen og vise at pedagogisk leiing inneber profesjonsetisk bevisstheit. Studenten skal fokusere både på eigen yrkesidentitet og barnehagen sitt samfunnsmandat og kunne reflektere over dette. Studenten skal utvikle ulike sider ved barnehagelærarrolla, som å:

 • stå fram som barnehagelærar og kunne reflektera rundt ulike sider ved profesjonsutøvinga generelt og fordjupinga spesielt
 • kunne leie barnehagen som lærande organisasjon
 • auke si generelle pedagogiske leiarkompetanse
 • kunne legge til rette for eit miljø som fremmar og tek i vare på leik
 • kunne reflektere over balansen mellom målstyrt pedagogisk leiing og dialog med medarbeidarar og balansen mellom å ta omsyn til eigne behov og å vere orientert mot andre

Leiardagane minimum 5 skal gjennomførast i løpet av heile praksisperioden (haust og vår) og må ha fokus på desse områda i vurderinga av studenten.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette kan være undervisningsøkter med gruppediskusjoner, oppgaveskriving eller framlegg.

Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart og er knyttet til læringsutbyttene i emnet. Oppmøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir regnet som ikke godkjent.

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske læringsaktiviteter:

 • Skriftlig oppgave i gruppe med fokus på utfordringer for barnehageprofesjonen
 • Sanking og høsting av naturen som en matressurs og tilberede et måltid med råvarer fra naturen
 • Prøve i basisferdigheter i friluftsliv
 • Individuelt faglig essay
 • Individuell tekst om "Pedagogisk Credo"
 • Arbeidsbok med prosessdokumentasjon fra hele semesteret

Studenter som ikke har bestått en obligatorisk læringsaktivitet, får en (1) ny mulighet til å levere samme semester. Nytt forsøk må være godkjent avviklet senest 3 uker før eksamensperioden begynner. 

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler