Hopp til innhald

BAMM3001 Organisasjon og ledelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Innholdet i emnet er basert på gjeldende organisasjons- og ledelsespsykologisk teori, tilpasset BAMM-studenter. Innholdet i emnet er delt opp i tre hovedbolker:

1. Organisasjonen

Liten bolk med grunnleggende organisasjonsteori, følges opp av spesielle kjennetegn ved maritim industri generelt og fartøyet som enhet spesielt.

 • Hva er en organisasjon?
 • Organisasjonskultur
 • Organisasjonsutvikling, organisasjonslæring og omstilling

2. Medarbeideren: mennesket i organisasjonen

Allmennmenneskelige og gruppebaserte forutsetninger og begrensninger i en maritim setting.

 • Team- og gruppepsykologi
 • Mangfold- og kulturforståelse
 • Arbeidsmiljø, jobbtrivsel og sikkerhetsklima
 • Operativ psykologi

3. Ledelse

Hoveddel av emnet. Utgangspunkt tas i ulike ledelsesteorier og perspektiv. Fokus på hva det vil si å være leder i maritim setting. Lederrolle og ledelsesutvikling står i fokus. Vi legger til rette for at studentene kan jobbe med å utvikle forståelse av egen lederrolle, og tilegne seg kunnskap om kriseledelse og sikkerhetsledelse.

 • Hva er ledelse?
 • Samspill mellom leder og medarbeider
 • Teamledelse og kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Motivasjonspsykologi
 • Operativ ledelse og kriseledelse
 • Sikkerhetsledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om sentrale teorier og relevante arbeids- og organisasjonspsykologiske tema knyttet til ulike nivåer i en maritim organisasjon (organisasjon, ledelse, team og medarbeider)
 • kjenner til relevant nyere forskning innen fagområdet
 • har inngående kunnskap om lederroller, kriseledelse og sikkerhetsledelse

Ferdigheter

Studenten

 • evner å bruke relevant teori om ledelse og organisasjon til å forstå egen organisasjon
 • evner å reflektere over (egen) lederrolle
 • kjenner til relevante motivasjons-, organisasjons- og ledelsesverktøy godt nok til å anvende disse i praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i fag og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse
 • evner å se egen lederrolle i et større organisatorisk perspektiv
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet organisasjon og ledelse, og på denne måten bidra til utvikling av god praksis

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig maritim teknisk fagskole til bachelorgrad. Innhold og oppbygning er basert på denne forutsetningen, samt ønskemål fra representanter fra maritim industri.

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning

Obligatorisk læringsaktivitet

Én individuell skriftlig innlevering.

Vurderingsform

Semesteroppgave. Gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BØA112 - Organisasjon og leiing - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB1113 - Organisasjonspsykologi og leiing - Reduksjon: 5 studiepoeng