Hopp til innhald

BARN140 Bruk av aktivitetar i miljøterapeutisk arbeid

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

I emnet vert studenten introdusert for miljøterapi som omgrep og arbeidsform og korleis nytte dette i arbeid med utsette barn og unge. Studentane vert vidare presentert for korleis ein arbeider førebyggande på individ, gruppe og samfunnsnivå i barnevernet. Undervisning i aktivitetsfaga er tilpassa bruk av aktivitetar saman med born og unge i barnehage og skule som oppvekstarena. Emnet er førebuande til praksis i emnet BARNP1 Praksis i miljøterapeutisk arbeid i barnehage og skule.

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har kunnskap om ulike pedagogiske metodar og tiltak i miljøterapeutisk arbeid og utviklingsstøttande omsorg.
 • har kunnskap om korleis forstå miljøterapi i barnevernet, og korleis bruke aktivitetsfag i miljøterapeutisk arbeid.
 • har kunnskap om førebyggande arbeid på ulike nivå med utgangspunkt i barnet sitt beste.
 • har kunnskap om ungdom, marginalisering og sosial eksklusjon.

Ferdigheit: Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre ulike aktivitetar med barn og unge som fremjar, leik, læring, inkludering, meistring og deltaking.

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan legge til rette for aktivitetar for barn og unge, og grunngje skriftleg og munnleg bruken av aktivitet i ein miljøterapeutisk samanheng.
 • har innsikt i førebyggande barnevern og miljøterapi som metode i barnevernsfagleg arbeid.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

 • BARN100 Barnevernspedagogen sitt fag og yrkesfelt
 • BARN110 Danning og akademisk handverk
 • BARN120: Barnevernet i velferdsstaten
 • BARN130: Barn og unges oppvekst og utvikling

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings og læringsformer vekslar mellom forelesing, seminar, gruppearbeid, arbeid i basisgrupper og praktiske aktivitetar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % frammøte i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning, gruppearbeid og ferdigheitstrening knytt til aktivitetsfaga

Godkjende læringsaktivitetar er gyldig i 3 semester

Vurderingsform

Eksamen Individuell munnleg eksamen på 30 minutt.

Vurderingsuttrykk A - F (F er ikkje greidd)

Ny eksamen Ny eksamen blir gjennomført med same form som ordinær eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BVP5-311 - Utvikling av positive læringsmiljø - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BVP5-205 - Kommunikasjonskompetanse, ungdom og marginalisering - Reduksjon: 2,5 studiepoeng