Hopp til innhald

BARN390 Bacheloroppgåve

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet er ei fagleg fordjuping i eit tema som vert godkjent av høgskulen. Tema skal vere relatert til ei profesjonsrelevant problemstilling innan barnevernpedagogens fagområde. Studentane formar eit prosjekt der problemstillinga skal drøftast i eit teoretisk og praktisk perspektiv og der studenten skal vise analytisk kompetanse og etisk refleksjon. Det er i tillegg ei målsetjing at studenten skal meistre formelle og metodiske krav til eit fagleg arbeid av slikt omfang.

I emnet blir det undervist i oppgåveskriving, litteratursøk og kjeldekritikk og det vert gitt rettleiing individuelt og i gruppe knytt til skriving av oppgåva.

Bacheloroppgåva skal skrivast i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåve ved FHS. Ein rettleiaravtale skal lagast i starten av arbeidet med bacheloroppgåva. Avtalen skal signerast av student og rettleiar.

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har brei kunnskap om forsking- og utviklingsarbeid med relevans for barnevernets arbeidsområde.
 • har kjennskap til relevante forskingsdatabasar innan barnevernets arbeidsområde.
 • kjenner til metodiske krav og forskingsetiske retningslinjer i vitskapleg arbeid.

Ferdigheiter: Studenten...

 • kan utvikle og drøfte ei praksisrelevant problemstilling.
 • kan finne, kritisk vurdere og vise til kjelder slik at desse kastar lys over ei profesjonsrelevant problemstilling.
 • kan reflektere over forskingsetiske problemstillingar i eige prosjekt.

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan planlegge, disponere og gjennomføre skriving av ei akademisk oppgåve med profesjonsfagleg relevans i tråd med akademiske krav og etiske retningsliner.
 • kan analysere, drøfte og formidle profesjonsfagleg relevante problemstillingar på ein kritisk reflektert måte.

Krav til forkunnskapar

Alle emne frå fyste og andre studieår må vere bestått, og alle obligatoriske læringsaktiviteter i emne BARN300, BARN310 og BARN320 må vere godkjent for å levere bacheloroppgåva.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, lærarstyrt oppgåveseminar og sjølvstudium. Oppgåva kan skrivast individuelt eller i gruppe med to studentar, og kvar student/gruppe får tilbod om fire (4) timar rettleiing.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgande obligatorisk læringsaktivitet må vere godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Godkjent prosjektplan. Omfang inntil 1500 ord
 2. Deltaking i oppgåveseminar
 3. Vere opponent på ein annan student sin tekst i oppgåveseminaret
 4. Fire timar rettleiing, der den eine er knytt til oppgåveseminaret

Godkjende obligatoriske læringsaktivitetar er gyldig i 3 semester.

Vurderingsform

Oppgåve Bacheloroppgåva skal vere på 8.000 ord (+/- 10%). Tittelside, innhaldsliste, samandrag, referanseliste og eventuelle vedlegg kjem i tillegg.

Bacheloroppgåva skal synliggjere i kva grad studenten oppnår læringsutbyte for emnet, og i kva grad studenten nyttar vitskapeleg metode og kan jobbe systematisk med ein fagleg problemstilling.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterar og F er ikkje bestått.

Ny eksamen Ved ikkje bestått (karakter F) leverer studenten omarbeidd, skriftleg besvarelse til ny eksamen i påfølgande semester.

Det er ikkje høve til å forbetre karakter på ei bestått bachelor- eller masteroppgåve innafor same studieprogram. Det kan gjerast unntak viss studenten skriv heilt ny oppgåve med ny problemstilling.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle. Det vert køyrt plagiatkontroll.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BSV5-300 - Bacheloroppgåve - Reduksjon: 15 studiepoeng