Hopp til innhald

BIO205 Transfusjonsmedisin

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler de klinisk viktigste blodtypesystemene og deres betydning ved transfusjon, blodtypeserologiske tester, produksjon av ulike blodprodukter som blir benyttet ved transfusjon og lover og forskrifter for blodgiving og drift av transfusjonstjenesten i Norge. Hensikten med emnet er å gi basiskunnskaper innen transfusjonsmedisin slik at studenten skal kunne vite hvordan man fremstiller, analyserer og velger blodprodukter til pasient, samt kan forklare, tolke og kvalitetssikre analysearbeidet.

Innhold

 • Immunologi, antistoff, antigen,
 • Komplementsystemet
 • Genetikk
 • ABO- og H blodtypesystemet, Rh-blodtypesystemet, andre klinisk signifikante blodtypesystemer
 • Donorutvelgelse og testing av donorblod
 • Preparering av blodprodukter
 • Hemolytiske transfusjonsreaksjoner og hemolytisk sykdom hos fetus og nyfødte
 • Transfusjon som terapi
 • Blodtypeserologiske tester
 • Kvalitetssikring, risikovurdering, hemovigilans
 • Lover og regler for transfusjonstjenesten i Norge.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • Kan beskrive klinisk signifikante blodtypesystemer og deres betydning ved transfusjon
 • Kan gjøre rede for hvordan ulike blodkomponenter brukes i pasientbehandling
 • Kan beskrive komplikasjoner som kan oppstå etter transfusjon
 • Kan forklare prinsippet for ulike blodtypeserologiske analyser
 • Kan gjøre rede for krav til å kunne være blodgiver, og hvordan blodbanken fremstiller, kontrollerer og lagrer blodkomponenter
 • Vite om gjeldende lover og forskrifter for drift av transfusjonstjenesten i Norge

Ferdigheter

Studenten

 • Kan utføre alle nødvendige blodtypeserologiske analyser (ABO/D-typing, antistoff-screening og identifisering av plasma, fenotyping og utvidet forlik) for å kunne frigi riktig blod til pasienter
 • Kan utføre en mor-barn icterus-undersøkelse

Generell kompetanse

Studenten

 • Skal vise ærlighet og selvstendighet i sitt arbeid på laboratoriet
 • Kan møte blodgivere og pasienter med kunnskap, respekt og forståelse uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn

Krav til forkunnskaper

Tilsvarende krav til opptak i andre studieår som definert i studieplan for bioingeniørutdanningen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO201 Hematologi og immunologi

BIO203 Medisinsk laboratorieteknologi 2: Immunologiske metoder

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, problembasert læring og godkjent utredning av blodtypeserologisk kasuistikk. 5 dagers praktisk og teoretisk forkurs på laboratoriet må være bestått for å få delta på laboratoriekurs (5 dager) i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Tilstedeværelse på varslede obligatoriske forelesninger
 • Problembasert læring i gruppe
 • Godkjent utredning av en kasuistikk
 • Praktisk og teoretisk forkurs på laboratoriet (5 dager)
 • Laboratoriekurs (5 dager).
 • Digital kunnskapstest

Det settes kun opp ett laboratoriekurs i emnet. Studenter som er fraværende, eller av andre grunner ikke får godkjent obligatorisk laboratoriekurs, vil derfor ikke kunne ta nytt laboratoriekurs inneværende semester. Studenter som ikke får godkjent laboratoriekurs vil dermed måtte vente til neste gang emnet undervises.

En student har kun rett på 2 forsøk i et laboratoriekurs totalt.

Bestått arbeidskrav er gyldig i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig digital skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BIO132 - Transfusjonsmedisin - Reduksjon: 7,5 studiepoeng