Hopp til innhald

BIO207 Ekstern praksis 1

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet gir innsikt i den bioingeniørfaglige profesjonsutøvelsen og gir studenten mulighet til å knytte sammen teori og praktisk utførelse. Hovedfokus vil være analysekvalitet, pre- og postanalytiske faktorer, instrumentering, metoder og svarrapportering, arbeidsrutiner og prosedyrer ved laboratoriet. Studenten får innblikk i organisering av laboratoriet og samarbeid mellom kollegaer og andre yrkesgrupper. Kvalitetssystemer som akkreditering og kvalitetskontroll utgjør en viktig del av innhold i praksisperioden. Det legges vekt på at læring knyttes til autentiske yrkessituasjoner og problemstillinger under veiledning av erfarne bioingeniører med relevant kompetanse. Studenten er i ekstern praksis i minimum tre uker (15 arbeidsdager) på ett sykehuslaboratorium innen fagområdet hematologi og koagulasjon, mikrobiologi, patologi, transfusjonsmedisin/blodbank/immunologi eller medisinsk genetikk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Kjenner til system for kvalitetsstyring og kvalitetssikring på praksisstedet
 • Kjenner til regler om forsvarlig avfallshåndtering både med hensyn til smittefare og miljø, samt hvordan prosedyrer utarbeides og revideres i et akkreditert laboratorium
 • Kan forklare metode- og analyseprinsippene for utvalgte analytter/ biomarkører som utføres på det aktuelle praksisstedet, samt gjøre rede for utvalgte analytters/biomarkørers kliniske indikasjon
 • Kan gjøre rede for faktorer som kan påvirke analyseresultatene fra preanalyse til resultatet foreligger
 • Kjenner til det aktuelle laboratoriets rolle inn mot pasientbehandlingen
 • Kjenner til laboratorie-informasjonssystemer (LIS), mellomvareløsninger og styringssystemer for analyseinstrumenter på det aktuelle praksisstedet

Ferdigheter

Studenten

 • Kan under veiledning anvende analyseinstrumenter og laboratorieutstyr som benyttes på det aktuelle medisinske laboratoriet
 • Kan mestre utvalgte bioingeniørfaglige oppgaver på praksisstedet
 • Kan under veiledning validere og registrere analyseresultater
 • Kan under veiledning vurdere laboratorieresultatenes pålitelighet og medisinske sannsynlighet
 • Kan følge rammer for kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • Tar ansvar og vise initiativ i ulike arbeidssituasjoner
 • Utøver god samhandling med pasienter og de ulike yrkesgruppene på praksisstedet
 • Anvender bioingeniørfaglig innsikt og kompetanse til å tolke en bestilling og formidle et korrekt prøvesvar

Krav til forkunnskaper

Tilsvarende krav til opptak i andre studieår som definert i studieplan for bioingeniørutdanningen.

Videre er det krav om godkjente obligatoriske arbeidskrav i følgende emner: BIO201 Hematologi og immunologi, BIO202 Patologi, BIO204 Medisinsk mikrobiologi og BIO205 Transfusjonsmedisin.

Undervisnings- og læringsformer

Veiledet ekstern praksis

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Innlevering av individuelle læringsmål før praksis starter.
 • Deltagelse i refleksjonsgruppe
 • Et fagspesifikt arbeidskrav. Dette blir nærmere beskrevet i de fagspesifikke planene for praksis. Et slikt arbeidskrav kan være:
  • Innsamling av en relevant case
  • Tekst, podkast, video eller lignende som presenterer praksisstedet, et instrument eller en metode
 • Innlevering av individuelt refleksjonsnotat etter praksisperioden

Vurderingsform

Vurderingen består av to deler:

 1. Praksisperiode (15 arbeidsdager) med maksimalt 10 % godkjent fravær.
 2. Presentasjon for medstudenter og faglærere av spesifisert oppgave relatert til praksisperioden.

Emnet vurderes til Bestått/Ikke bestått. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må hele emnet tas opp igjen.