Hopp til innhald

BIO207 Ekstern praksis 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir innsikt i den bioingeniørfaglige profesjonsutøvelsen og gir studenten mulighet til å knytte sammen teori og praktisk utførelse. Hovedfokus vil være analysekvalitet, pre- og postanalytiske faktorer, instrumentering, metoder og svarrapportering, arbeidsrutiner og prosedyrer ved laboratoriet. Studenten får innblikk i organisering av laboratoriet og samarbeid mellom kollegaer og andre yrkesgrupper. Kvalitetssystemer som akkreditering og kvalitetskontroll utgjør en viktig del av innhold i praksisperioden. Det legges vekt på at læring knyttes til autentiske yrkessituasjoner og problemstillinger under veiledning av erfarne bioingeniører med relevant kompetanse. Studenten er i ekstern praksis i minimum tre uker (15 arbeidsdager) på ett sykehuslaboratorium innen fagområdet hematologi og koagulasjon, mikrobiologi, patologi eller transfusjonsmedisin/blodbank/immunologi.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Kjenner til system for kvalitetsstyring og kvalitetssikring på praksisstedet
 • Kjenner til regler om forsvarlig avfallshåndtering både med hensyn til smittefare og miljø, samt hvordan prosedyrer utarbeides og revideres i et akkreditert laboratorium
 • Kan forklare metode- og analyseprinsippene for utvalgte analytter/biomarkører som utføres på det aktuelle praksisstedet, samt gjøre rede for utvalgte analytters/biomarkørers kliniske indikasjon
 • Kan gjøre rede for faktorer som kan påvirke analyseresultatene fra preanalyse til resultatet foreligger
 • Kjenner til det aktuelle laboratoriets rolle inn mot pasientbehandlingen
 • Kjenner til laboratorie-informasjonssystemer (LIS), mellomvareløsninger og styringssystemer for analyseinstrumenter på det aktuelle praksisstedet

Ferdigheter

Studenten

 • Kan under veiledning anvende analyseinstrumenter og laboratorieutstyr som benyttes på det aktuelle medisinske laboratoriet
 • Kan utføre utvalgte bioingeniørfaglige oppgaver på praksisstedet
 • Kan under veiledning validere og registrere analyseresultater
 • Kan under veiledning vurdere laboratorieresultatenes pålitelighet og medisinske sannsynlighet
 • Kan følge rammer for kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • Tar ansvar og vise initiativ i ulike arbeidssituasjoner
 • Utøver god samhandling med pasienter og de ulike yrkesgruppene på praksisstedet
 • Anvender bioingeniørfaglig innsikt og kompetanse til å tolke en bestilling og formidle et korrekt prøvesvar

Krav til forkunnskaper

Tilsvarende krav til opptak i andre studieår som definert i studieplan for bioingeniørutdanningen.

Videre er det krav om godkjente obligatoriske arbeidskrav i følgende emner: BIO201 Hematologi og immunologi, BIO202 Patologi, BIO204 Medisinsk mikrobiologi og BIO205 Transfusjonsmedisin.

Undervisnings- og læringsformer

Veiledet ekstern praksis

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Innlevering av individuelle læringsmål før praksis starter.
 • Deltagelse i refleksjonsgruppe
 • Et fagspesifikt arbeidskrav. Dette blir nærmere beskrevet i de fagspesifikke planene for praksis. Et slikt arbeidskrav kan være:
  • Innsamling av en relevant case
  • Tekst, podkast, video eller lignende som presenterer praksisstedet, et instrument eller en metode
 • Innlevering av individuelt refleksjonsnotat etter praksisperioden

Studenter som er fraværende, eller av andre grunner ikke får godkjent ekstern praksis, vil ikke kunne ta ny praksisperiode inneværende semester. Studenter som ikke får godkjent ekstern praksis vil dermed måtte vente til neste gang emnet går.

En student har kun rett på 2 forsøk i ekstern praksis i emnet totalt, jf. Forskrift om studium og eksamen ved HVL § 10-12.

Bestått ekstern praksis er gyldig i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Vurderingen består av to deler:

 1. Praksisperiode (15 arbeidsdager) med med maksimalt 10 % godkjent fravær.
 2. Presentasjon for medstudenter og faglærere av spesifisert oppgave relatert til praksisperioden.

Emnet vurderes til Bestått/Ikke bestått. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må hele emnet tas opp igjen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler