Hopp til innhald

BIO305 Profesjonsetikk og kommunikasjon

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjennom emnet videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen etikk og kommunikasjon, med fokus på yrkesspesifikke problemstillinger.

Innhold

Personlig kompetanse. Tverrkulturell kommunikasjon. Kommunikasjon med barn på ulike alderstrinn, eldre, alvorlig syke og døende. Kommunikasjon i grupper. Medisinsk etikk. Den nye teknologiens etiske utfordringer. Prioriteringsproblematikk innen dagens helsevesen. Sentralt lovverk. Forskningsetikk. Yrkesetiske retningslinjer.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

  • Kan beskrive etiske utfordringer som et resultat av medisinsk teknologisk utvikling
  • Kan identifisere kommunikative utfordringer i møte med ulike pasientgrupper
  • Kan gjøre rede for konflikt og konflikthåndtering i tverrprofesjonelt samarbeid

Ferdigheter

Studenten

  • Kan drøfte yrkesetiske problemstillinger i forhold til relevant lovverk
  • Kan videreutvikle sin handlingsberedskap i ulike samhandlingssituasjoner

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan reflektere over egen faglighet
  • Kan fungere i grupper generelt og tverrprofesjonelle grupper spesielt

Krav til forkunnskaper

Tilsvarende krav til opptak til tredje studieår som definert i studieplan for bioingeniørstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

BIO101 Danning og akademisk handverk (DAH)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og oppgaveskriving (refleksjonsnotat)

Obligatorisk læringsaktivitet

3 obligatoriske arbeidskrav i form av godkjent obligatorisk oppmøte, 1 godkjent gruppearbeid, 1 refleksjonsnotat (2-4 sider).

Arbeidskravene er gyldige i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • BIO135 - Etikk og Kommunikasjon 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng