Hopp til innhald

BRL104 Friluftsliv og naturguiding II

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Dette emnet byggjer på emnet Friluftsliv og naturguiding I eller tilsvarende erfaring. Vi vil i dette emnet gi studentane større kjennskap til interpretasjon og guiderolla. Gjennom teoretisk undervisning og praktiske erfaringar vil studentane i aukande grad få ansvar for gjennomføring av sikre turar. Det vil vere fokus på planlegging og formidling av heilskaplege opplevingar kor aktivitetar, natur- og kulturkjennskap inngår.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • kunnskap om ulike teoretiske perspektiv knytt til guiding og interpretasjon, veiledning og gruppehandtering i naturen.
 • kjennskap til risikovurdering, sikkerhet og HMS-rutinar knytt til naturbaserte aktiviteter.

Ferdigheiter

Studenten har:

 • grunnleggande ferdigheiter innan friluftsliv i ulike naturmiljø.
 • erfaring med bruk av ulike formidlingsteknikkar som naturguide.
 • erfaring med å finne fram til og fleksibelt nytte lokal natur- og kulturkjennskap inn i rolla som naturguide.
 • praktiske erfaringar med gruppeprosessar og korleis desse verkar inn på læring og opplevingar.
 • praktiske erfaringar knytta til planlegging og gjennomføring av turar med deltakarar.

Generell kompetanse

Studenten har/kan:

 • kjennskap og erfaringar med norske friluftslivstradisjonar og prinsippet om tur etter evne.
 • kjennskap til korleis ein som naturguide kan formidle berekraftig bruk av natur gjennom eigne haldningar og handlingar
 • evne til kritisk refleksjon rundt eigen rolle som naturguide og formidlar, og evne til å justere eigen praksis under rettleiing.
 • reflektere over samanhengar mellom mestring, samhandling, læring og opplevingar.

Krav til forkunnskapar

Fullført BRL103 Friluftsliv og naturguiding I eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

Friluftsliv og naturguiding I - BRL103 eller tilsvarende fag.

Og/eller omfattende friluftslivserfaring.

Undervisnings- og læringsformer

Ekskursjonar med varigheit frå 1-4 dagar, førelesningar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Lærestoffet skal så langt som råd bli integrert og erfart i den praktiske undervisninga. Studentpresentasjonar og evaluering av medstudentar og seg sjølve. Refleksjonsnotat blir brukt i samband med ekskursjonar.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Aktiv deltaking på ekskursjonar (planlegging, gjennomføring og evaluering)
 • Obligatorisk oppmøte til all praktisk undervisning
 • Refleksjonsnotat knytt til eiga læring etter kvar veiledertur
 • Gjennomføre og bestå oppgåve knytt til praktisk formidling for ei gruppe
 • Eit skriftleg individuelt arbeidskrav. Bestått/ikkje bestått

Alle arbeidskrav må være bestått for å gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Individuell skriftleg heimeeksamen, 3-dager. Gradert karakter (A - F).

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemidler.

Meir om hjelpemiddel