Hopp til innhald

BRL111 Økonomistyring i reiselivsbedrifter

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi innsikt i bruk av ulike økonomistyrings verktøy og analyse metoder i reiselivsbedrifter. Kurset skal videre utvikle evnen til å identifisere og utarbeide relevante inntekter og kostnader som grunnlag for bedriftsøkonomiske beslutninger.

Innhold i kurset:

 • Bruk av excel
 • Regnskapsanalyse
 • Budsjettering
 • Prosjektanalyse
 • Kapitalbehov og finansiering
 • Beslutningsproblem og prissetting

Undervisningsopplegg med eksempler og oppgaver som vil være tilpasset tjenesteytende sektor og reiselivs- og opplevelsesvirksomheter

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal

 • forstå hvordan regnskapet er bygd opp, hvilke oppgaver det har og hvordan det kan danne grunnlag for beslutninger i virksomheten.
 • kunne gjøre rede for ulike regnskapsanalyser
 • kunne utarbeide ulike typer budsjett
 • kunne vurdere ulike finanserings alternativer
 • kunne kjenne til ulike beslutningsrelevante metoder for økonomiske problemstillinger innenfor reiselivet

Ferdigheter:

Studenten kan

 • gjennomføre en regnskapsanalyse
 • kunne sette opp budsjett, likviditetsbudsjett, balansebudsjett herunder
  • investeringsbudsjett, utbetalingsbudsjett, investeringsbudsjett osv.
 • kunne utarbeide kontantstrømmer
 • kunne bruke ulike prosjektanalysemetoder som nåverdimetoden, internrentemetoden, tilbakebetalingsmetoden og følsomhetsanalyser
 • kunne beregne kapitalbehovet for en reiselivsbedrift
 • kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og løse ulike beslutningsproblemer.
 • kunne gjøre enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med avgrenset ressurstilgang.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • få oversikt over ulike styringsmetoder og modeller til bruk i styring av reiselivsbedrifter
 • kunne drøfte vurderingsproblemer i tilknytning til styringsmetodene og modellene.
 • kunne drøfte grunnleggende forutsetninger for metodene og modellene.
 • være i stand til å drøfte formålet med regnskapsanalyse, budsjettering, prosjektanalyse, beslutningsproblemer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØ6-1012 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap for reiseliv eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger og oppgaveseminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

To skriftlige arbeidskrav som skal løses individuelt eller i grupper

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

PC og Kalkulator

Mer om hjelpemidler