Hopp til innhald

DAT259 Utvalgte emner i programvareutvikling

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg aktuelle tema innen programvareutvikling eller nært beslektede tema.

Pensum skal være på samme nivå som for videregående emner. Det skal ikke fokusere spesifikt og kun på masteroppgaven eller være direkte teknisk støtte eller nødvendig litteratur for oppgaven.

Pensum må godkjennes av programstyret for fellesgraden i programvareutvikling før emnet tilbys.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten...

Kunnskap

  • har kunnskap om konsepter, metoder og teknologiplattformer i temaene som dekkes av spesialpensumet.
  • kan forklare utviklingen i det vitenskapelige området og i ingeniørmetoder i temaene som dekkes spesialpensumet.

Ferdigheter

  • kan planlegge og selvstendig gjennomføre anvendt forskningsarbeid eller praktiske prosjekter innen temaene som dekkes av spesialpensumet
  • kan gjennomføre forskningsarbeid og relatere det til etablert kunnskap i temaene som dekkes av spesialpensumet
  • kan bruke vitenskaplige metoder for å vurdere, evaluere og sammenligne programvareverktøy og -rammeverk som er aktuelle innen temaene som dekkes av spesialpensumet

Generell kompetanse

  • kan delta i diskusjoner, praktiske prosjekter og forskningssamarbeid innen temaene som dekkes av spesialpensumet

Krav til forkunnskaper

Generelle opptakskrav for fellesgraden i programvareutvikling.

Undervisnings- og læringsformer

Selvstudium under veiledning, bestående av litteraturstudier og eventuelt også prosjektarbeid. Litteraturen velges av veileder. Emnet har en forventet arbeidsmengde på rundt 270 timer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske oppgaver som skal leveres på gitte frister. Prosjektarbeid kan inngå i sluttevalueringen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen med karakterskala A-F, hvor F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler