Hopp til innhald

DKR001 Digital prosess- og forretningsforståelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Faget har en praktisk tilnærming til gjenvinningsbransjen, men knyttes også opp mot tilstøtende virksomheter og ser på hvordan man kan utnytte ulike digitale verktøy for å bli mer bærekraftig, og sammen nå målene i det grønne skiftet.

Digitale verktøy er blitt er stor del av alles hverdag. Teknologien er der, så er utfordringen å bruke den på en mest hensiktsmessig og effektiv måte.

Dette faget gir grunnleggende kunnskaper om prosessforståelse og hvordan prosesser henger tett sammen med bedriftens digitale ressurser og teknologier, som igjen påvirker forretningsdrift og utvikling av virksomheten.

Prosesser er de grunnleggende byggesteinene i alle organisasjoner, og både prosessforståelse og prosessforbedring utgjør livsnerven til totalkvalitetsorganisasjoner.

En virksomhet består av små og store prosesser som henger sammen. Alt vi gjør er en prosess, enten den er dokumentert eller ikke. I hvert område eller funksjon av en organisasjon er det mange prosesser som foregår. Disse prosessene samhandler med andre prosesser ettersom utdata fra én prosess danner input til en annen.

Det å kunne forstå og kartlegge og illustrere bedriftens prosesser er helt avgjørende for å kunne ta gode beslutninger, også rundt de digitale løsningene i virksomheten. Det som er output i en prosess, er input i en annen.

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet kunne:

Kunnskaper:

 • Kjenne til ulike prosessverktøy
 • Forklare hvordan bruk at digital teknologi kan gi ulike typer gevinster
 • Kjenne overordnet til hvordan maskinvare og programvare fungerer
 • Ha kunnskap om ulike typer forretnings- og produksjonssystemer, og hvordan de støtter forretningsdriften
 • Beskrive hvordan forretningssystemer og annen digital teknologi kan støtte aktiviteter på ulike strategiske nivå i en bedrift og kan bidra til verdiskapning
 • Kunne forklare hva en digital forretningsstrategi er
 • Ha kunnskap om hvordan data kan struktureres for å måle effekten av strategiske valg
 • Forstå viktigheten av samarbeid med tilstøtende bransjer for gode innovative bærekraftige løsninger

Ferdigheter:

 • Kunne presentere prosesser i egen bedrift, og vise sammenhengen mellom dem.
 • Identifisere egenskaper ved en bransje, og hvilke muligheter og trusler dette kan utgjøre for en bedrift i denne bransjen
 • Beskrive virksomhetens verdiskapningsprosess
 • Identifisere en virksomhets forretningsmodell
 • Foreslå en digital forretningsstrategi basert på en bedrifts omgivelser og interne ressurser
 • Foreslå digitaliseringstiltak for en bedrift, basert på strategien
 • Vurdere digitale teknologiers potensiale for forretningsdrift og digital transformasjon
 • Strukturere data for analyse i dimensjonale modeller

Generell kompetanse:

 • Forstå betydningen av det digitale i den løpende drift av en virksomhet, og teknologiutviklingen sin rolle i styring og utvikling av bedriften
 • Være bedre rustet til å kunne bistå i fasiliteteringen rundt implementering av digitale løsninger
 • Ha kunnskap til å stille de rette spørsmål og sette krav til løsninger ved utarbeidelse av nye løsninger
 • Vurdere de ansatte sin rolle i digitaliseringsprosesser og kjenne til viktigheten av en god implementeringsprosess og grundig opplæring
 • Kunne foreslå tiltak som utnytter digitale teknologier for å skape eller styrke konkurransefortrinn

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset gjennomføres digitalt med både synkrone og asynkrone forelesninger.

Det inkluderer blant annet digitale samlinger i sanntid, diskusjoner og refleksjoner sammen med medstudenter og egenstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende tre obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan levere eksamen:

 • Utarbeide et prosesskart av en valgt prosess i virksomheten
 • Utarbeide en Digital forretningsstrategi
 • Foreslå muligheter for effektivisering ved hjelp av nye digitale løsninger

De tre innleveringene bygger på hverandre hvor studenten trekker inn egen bedrift.

 • Aktivitetene er gyldige i tre semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Emnet har mappevurdering som vurderingsform, hvor de tre innleveringene under Obligatorisk læringsaktivitet inngår på 2000 ord +/-10%.

 • Mappeinnleveringen teller 100% av karakteren
 • Karakterskala: bestått / ikke bestått
 • Ved ikke bestått kan det leveres forbedret versjon av mappen til ny eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler