Hopp til innhald

DYK605 Engelsk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dykking er et internasjonalt yrke hvor dykkere fra mange land ofte samarbeider i dykkeroperasjoner og engelsk er felles kommunikasjonsspråk.  Dykking krever høyt faglig presisjonsnivå, men like viktig er klarhet og presisjon i enhver form for språklig kommunikasjon. Språklig misforståelse kan ha alvorlige følger. Den høye grad av presisjon i dykkeroppdrag forutsetter at all form for kommunikasjon er klar, entydig og presis. Engelsk er som regel kommunikasjonsspråket i internasjonale dykkeroppdrag og derfor må dykkerutdanningen gi studentene et godt engelskspråklig undervisningstilbud slik at de som fremtidige yrkesdykkere ikke setter seg selv og andre i fare pga. språklige misforståelser.

Med utgangspunkt i tekstutvalg relatert til dykking skal studentene få kjennskap til engelsk dykketerminologi rundt utstyr og arbeidsoppgaver for dykkere, skriving av søknad og oppsett av CV og skriving av rapport fra inspeksjonskurs.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten:

Kunnskaper:

  • Ha gode kunnskaper om engelsk dykke- og inspeksjonsterminologi og betegnelser på verktøy, redskap og sikkerhetsutstyr.
  • Forstå konsekvensen av språklig misforståelse.  

Ferdigheter:

  • Kunne formidle og anvende teoretisk kunnskap med klarhet og presisjon i dykkeroppdrag hvor engelsk er felles kommunikasjonsspråk. 

Generell kompetanse:

  • Kunne beherske muntlig og skriftlig engelsk i relevante situasjoner for yrkesdykkere.
  • Ha generelt god kommunikativ kompetanse i engelsk

Krav til forkunnskaper

Se generelle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium, praktiske øvelser, tekstgjennomgåelse, klassediskusjon, gruppearbeid, presentasjoner, skrive skade- og ulykkes rapporter

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav som vurderingsgrunnlag

Vurderingsform

Mappevurdering: Obligatoriske innleveringer, skriftlige prøver og gruppeoppgaver.

Trekkfag: Muntlig eksamen med bokstavkarakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

 Kompendiet i engelsk og engelsk ordbok

Mer om hjelpemidler