Hopp til innhald

ENB802N Engelsk 1, emne 2 - Språk og kultur

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Engelsk 1 for 1. 7. trinn består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

Engelsk 1 emne 1 og Engelsk 1 emne 2.

Dette er emne 2 i studiet Engelsk 1, 1.-7. trinn som bygger på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning fastsatt 15. desember 2011 av Kunnskapsdepartementet, Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. trinn fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. oktober 2018 og LK20 for engelsk.

Det forutsettes at studentene bidrar til utprøving av faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i dette emnet, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/

Engelsk 1 for 1-7 gir en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk og i et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet. Emnet omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd. Hva som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling, er sentrale temaer. Språkets kulturelle forankring er også en del av emnet. I tillegg legges det vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, også med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk, samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende områder med vekt på litteratur som fremmer interkulturell læring, samt innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • har kunnskap om språklæringsteorier samt strategier, metoder, vurderingsverktøy og vurderingsformer som fremmer språkutvikling, inkludert ulike internasjonale og nasjonale prøver og kartleggingsverktøy
 • har kjennskap til et vidt spekter av ulike læremidler og lærebøker som kan brukes i opplæringen på barnetrinnet samt læringspotensialet til ulike læringsarenaer, eksempelvis digitale media

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert muntlig og skriftlig, tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god språkmodell for elevene
 • kan gjøre bruk av kunnskap om språkets grammatiske struktur og lydsystemet i undervisning
 • kan analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur for barn og ungdom, inkludert å kunne til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster med den hensikt å utforske levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende områder, sett i relasjon til egen kultur, med vekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning og kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis og begrunne vurderingene
 • kan ta hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik kulturell og språklig bakgrunn
 • kan legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid
 • kan fremme utvikling av lytting, skriving, lesing og tale og et gradvis større ordforråd for alle elever
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff

Generell kompetanse

Studenten

 • har høy kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over egen læring og praksis i engelskfaget med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan anvende engelske akademiske fagtekster og kan kritisk vurdere og anvende denne og uttrykke seg på akademisk engelsk på en egnet måte

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er et nettstudium. Canvas og Zoom brukes som kommunikasjonssystem. Her gjennomføres nettundervisning, samt at det legges det ut leksjoner, arbeidsoppgaver og obligatoriske læringsaktiviteter. All undervisning i faget foregår på engelsk, og øvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått. Deler av pensumet i de enkelte emnene må derfor leses som selvstudium.

Kurset omfatter en rekke teknikker for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digital teknologi. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til skriftlig framstilling. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. En oppgave/prøve i språklige emner
 2. Et prosjektarbeid i barnelitteratur

Det vil bli gitt retningslinjer for hver læringsaktivitet og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav.

Det forutsettes at studentene bidrar til kunnskapsdeling i eget kollegium og minst en fra ledelsen i tilknytning til minst ett av disse læringsaktivitetene.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent til fastsatte frister for å få gå opp til eksamen. Studenter som ikke består de obligatoriske læringsaktivitetene kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per semester.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Del 1: Hjemmeeksamen med fokus på språk og didaktikk, 3 timer. Vekting 50 % av endelig karakter.

Del 2: Oppgave med fokus på litteratur, kultur og didaktikk. Oppgaven skal være på 2000 ord. Vekting 50 % av endelig karakter.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom oppgaven (del 2) ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives en helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Hjemmeeksamen: Alle hjelpemidler er tillatt.
 • Oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler