Engelsk 1 | 1.-7. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Studietilbudet Engelsk 1, 1-7 gir grunnutdanning i engelsk for deg som underviser eller vil undervise i engelsk i 1. til 7. trinn. 

Hva lærer du?

Engelsk 1, for 1. til 7. trinn gir en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk og i et rikt og variert utvalg av tekster, både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

Videreutdanningen omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd.

Sentrale temaer er hva som kjennetegner elevgruppen og deres språkutvikling og språkets kulturelle forankring.

Det legges i tillegg legges vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i emne 2 om våren, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/»

Vurderingsformer

  • Emne 1: Individuell mappeeksamen
  • Emne 2: Deleksamen, med en skriftlig hjemmeeksamen og en skriftlig oppgave.

Nettbasert undervisning på engelsk

Studiet er nettbasert, og undervises på engelsk. Vi benytter læringsplattformen Canvas og konferanseverktøyet Zoom i kommunikasjonen mellom studenter og  høgskolen. Nettundervisningen er på mandager klokken 13.30–15.30.

Studentenes praktiske erfaring blir trukket inn i emnet, og det er et mål at ditt studium skal tilføre skolen du underviser på både oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

To elevar i klasserommet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».