Hopp til innhald

ERG310 Helsefremmende arbeid og innovasjon

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet har hovedfokus på folkehelsearbeid, helsefremmende arbeid og innovasjon i et samfunnsperspektiv, og knytter disse temaene sammen gjennom arbeid med samfunnsaktuelle innovasjonsprosjekter som skal relateres til folkehelse og/eller et helsefremmende fokus. Internasjonalt samarbeid med internasjonal partner, inngår som en del av emnet. Følgende tema belyses i emnet:

Folkehelse og helsefremmende arbeid: I dette emnet vil studenten få kjennskap til folkehelse og helsefremmende arbeid, hvor fokuset er på å fremme deltakelse og inkludering for og i samarbeid med barn, unge, voksne og eldre på ulike arenaer. Studenten vil lære mer om rettigheter og sosialt engasjement, hvor et samfunn der alle mennesker har rett til aktivitet og deltakelse vektlegges. Helsefremmende arbeid handler om å gjøre den enkelte, eller befolkningen, i stand til å kontrollere og forbedre helsetilstand. Dette innebærer en vektlegging av både det fysiske, psykiske og sosiale miljøet som befolkningen lever i, gjennom ulike handlingsområder og strategier. Emnet fokuserer på ulike teoretiske perspektiv innen folkehelse og helsefremmende arbeid. Studenten vil også tilegne seg en bedre forståelse av helse i et økologisk perspektiv, der helse ses som et resultat av samspillet mellom individ og omgivelser, livsbetingelser og levekår. Global helse og sosial ulikhet belyses også i emnet.

Innovasjon og entreprenørskap: Emnet fokuserer videre på ulike former for innovasjon og hvordan ergoterapeutens kompetanse kan komme til nytte i innovasjonsarbeid. Ved deltakelse i innovasjonsprosjekter, vil studenten få erfaring med idéutvikling og prosjektledelse. Samspillet mellom ulike aktører, som grunnlag for utvikling av ny kunnskap, produkter, tjenester eller arbeidsmetoder, vektlegges. Digitalisering og digital sikkerhet belyses også i emnet. Studentene arbeider i grupper med et prosjekt i innovasjon og entreprenørskap som er relevant innen ergoterapi, og kan knyttes til folkehelse/helsefremmende arbeid og innovasjon i et samfunnsperspektiv.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • kan drøfte inkluderende og ekskluderende forhold som påvirker deltakelse og tilhørighet
 • kan drøfte hvordan sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer har konsekvenser for aktivitetsdeltakelse
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om menneskerettigheter, inkludert minoritetsgruppers rettigheter og aktivitetsdeltakelse, og forståelse for samers rettigheter og status som urfolk
 • kan reflektere over sammenheng mellom helse, oppvekst, utdanning, arbeid og levekår for å bidra til utvikling av god folkehelse og arbeidsinkludering for både enkeltpersoner og grupper
 • kjenner til hvordan lokale, nasjonale og globale helse- og miljøutfordringer påvirker aktivitetsmuligheter i ulike kontekster
 • har kjennskap til innovasjon, fagutvikling, ledelse, veiledning, prosjektarbeid og entreprenørskap
 • har kunnskap om utviklingsarbeid innen ergoterapi som kan knyttes til folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan drøfte ergoterapeutens yrkesutøvelse og betydning i samfunnet
 • har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende faglig kunnskap om fysiske, psykososiale, strukturelle, digitale, kulturelle og holdningsmessige forhold for å fremme inkludering og deltakelse
 • kan reflektere over hvordan menneskerettighetene og retten til aktivitet kan sikre likeverdige tjenester for sårbare grupper
 • kan reflektere over aktiviteters kulturelle betydning for tilhørighet i lokalsamfunn
 • kan planlegge og gjennomføre samarbeid med frivillige, personer, organisasjoner og andre relevante aktører
 • kan anvende ny faglig kunnskap og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis i innovasjonsarbeid
 • kan anvende digital kompetanse og bistå i utviklingen av/bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå, i tråd med digital sikkerhet
 • kjenner til nytenkning og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan vurdere tiltak i lys av menneskerettigheter, verdier som kulturelt mangfold og et inkluderende samfunn
 • kan formidle og dokumentere ergoterapeutens fagkompetanse i forhold til helsefremmende, forebyggende- og innovativt arbeid for en aktuell målgruppe
 • kan anvende ressursorienterte, myndiggjørende og kreative strategier som fremmer aktivitet og deltakelse
 • kjenner til nytenkning og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser
 • kan planlegge og gjennomføre et ergoterapifaglig innovasjonsprosjekt
 • har innsikt i og kan reflektere over konsekvenser av digitaliseringen

Krav til forkunnskaper

Bestått første og andre studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått ERG300 og ERGP3.

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet benyttes varierte undervisnings- og læringsformer som teambased learning/omvendt klasserom, digitale læringsressurser, gruppearbeid/teamarbeid, seminar, forelesning og selvstudium. I tillegg vil studentene få kjennskap til innovasjonsmetodikk, og jobbe praktisk og teoretisk med prosjekt/innovasjonsarbeid i grupper. Workshops vil gjennomføres i forbindelse med prosjekt/innovasjonsarbeid, for at studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter om gjennomføring av slikt arbeid. Veileder må godkjenne innovasjonsprosjekter og plan for gjennomføring, før prosjektstart. Etter endt prosjektarbeid, skal innovasjonsprosjektene presenteres for lærer og medstudenter. Eventuelle oppdragsgivere kan også inviteres inn.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse på studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning som omfatter team-based learning/omvendt klasserom, gruppearbeid, internasjonalt samarbeid, seminar, ferdighetstrening/simulering, veiledning, prosjektarbeid og studiediskusjon.

Læringsaktivitetene er gyldig i fire semester.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Individuell høring på inntil 20 minutter, etter læringsutbyttebeskrivelser beskrevet i Canvas.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ny eksamen arrangeres etter samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndskrevne notater i stikkordsform kan medbringes til muntlig høring.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER312 - Aktivitet og deltaking som samfunnsansvar - Reduksjon: 10 studiepoeng