Hopp til innhald

ERG390 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Arbeidet med bacheloroppgaven foregår i 6. semester. Studentene skal utarbeide en bacheloroppgave med utgangspunkt i et relevant tema innen ergoterapifaget og i tråd med læringsutbyttene for emnet. Problemstillingen må være relevant for ergoterapi. Forskningsmetode skal anvendes, og studentene skal systematisk innhente og behandle kunnskap om et tema, planlegge og gjennomføre systematiske fagutviklingsprosjekt og gjøre faglige vurderinger i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Bacheloroppgaven er et arbeid som skal synliggjøre i hvor stor grad studenten kjenner sitt fag og kan formidle det gjennom å behandle et valgt tema i en skriftlig oppgave. Fokus for arbeidet er å anvende forskning, og formidle eget arbeid.

Bacheloroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåve ved FHS.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap: Studenten...

 • *har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetoder
 • har kunnskap om trinnene i kunnskapsbasert praksis og kan begrunne metodiske valg
 • *kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid i ergoterapi og relaterte fagområder
 • har kunnskap om ledelse relatert til prosjekt- og utviklingsarbeid

Ferdigheter: Studenten...

 • kan anvende forskningsetiske retningslinjer i utvikling og gjennomføring av bacheloroppgaven
 • *kan finne og vurdere relevant vitenskapelig litteratur
 • *kan anvende ny faglig kunnskap og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan gjennomføre en forskningsprosess for å besvare en ergoterapeutisk problemstilling
 • kan drøfte aktuelle tema for bacheloroppgaven i lys av kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi

Generell kompetanse: Studenten...

 • *kan gjennomføre et ergoterapifaglig utviklingsprosjekt, i form av bacheloroppgave
 • kan kritisk vurdere metodisk kvalitet ved forskning, tolke resultater og vurdere overførbarhet, og videre analysere forskningsresultaters relevans og pålitelighet
 • kan vise evne til selvstendig faglig refleksjon i fagfordypning og utviklingsarbeid
 • er bevisst forskningsetikk og betydningen av å implementere forskning i praksis

Krav til forkunnskaper

Bestått første og andre studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått ERG300 og ERGP3.

Undervisnings- og læringsformer

Ulike undervisningsformer og studentaktive læringsmetoder blir benyttet i emnet.

To eller tre studenter arbeider som hovedregel sammen om bacheloroppgaven. Studenter som av særskilte årsaker ønsker å skrive alene, må søke emneansvarlig om dette. Studentene har ansvar for egen læringsprosess. Veilederkontrakt inngått i ERG300, i forbindelse med utarbeiding av prosjektplan, gjelder fortsatt. Studentene leverer et skriftlig veiledningsgrunnlag i forkant av hver veiledningstime. Studentene får inntil tre timers veiledning knyttet til skriftlig bacheloroppgaven, hvorav en time er obligatorisk.

Studentene får veiledning om avgrensning av problemstilling, metodevalg og oppgavens faglige relevans.

Se retningslinjer for bacheloroppgaven ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap for krav knyttet til prosjektplan og bacheloroppgave

Prosjektplanen som ble utarbeidet i ERG300 er utgangspunktet for bacheloroppgaven. Dersom studentene velger et nytt tema, må ny prosjektplan utarbeides og godkjennes av veileder før studentene starter på bachelorprosjektet.

Etter innlevering av bacheloroppgaven skal studentene jobbe videre med å formidle sitt bachelorarbeid. Formidling kan enten være en posterpresentasjon eller et muntlig innlegg på 10 minutter, som gjennomføres i slutten av emnet. Studentene har tilbud om en time veiledning (skriftlig tilbakemelding) ved utforming av poster eller muntlig presentasjon.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse på studentaktiv undervisning
 2. En time veiledning på bacheloroppgaven

Læringsaktivitetene er gyldige i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Bacheloroppgavens omfang er maksimalt 8.000 ord.

Bacheloroppgaven skal synliggjøre i hvilken grad studenten:

 • oppnår læringsutbytte for emnet
 • anvender vitenskapelig metode
 • arbeider systematisk med en faglig problemstilling i tråd med trinnene i kunnskapsbasert praksis
 • viser evne til refleksjon i ulike steg i vitenskapelig forskningsprosess

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke anledning til å forbedre karakter ved å bearbeide en bestått bacheloroppgave. Unntak kan gjøres dersom studenten skriver ny oppgave med ny problemstilling.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER332 - Bacheloroppgåve - Reduksjon: 15 studiepoeng