Hopp til innhald

ERG390 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Arbeidet med bacheloroppgaven foregår i 6. semester. Studentene skal utarbeide en bacheloroppgave med utgangspunkt i et relevant tema innen ergoterapifaget og i tråd med læringsutbyttene for emnet. Forskningsspørsmålet må være relevant for ergoterapi. Forskningsmetode skal anvendes, og studentene skal systematisk innhente og behandle kunnskap om et tema, planlegge og gjennomføre systematiske fagutviklingsprosjekt og gjøre faglige vurderinger i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Bacheloroppgaven er et arbeid som skal synliggjøre i hvor stor grad studenten kjenner sitt fag og kan formidle det gjennom å behandle et valgt tema i en skriftlig oppgave. Fokus for arbeidet er å anvende forskning, og formidle eget arbeid.

Bacheloroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåve ved FHS.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kjennskap til vitenskapsteori, forskningsetikk, og -metoder, og hvordan dette har betydning for kunnskapsutvikling i ergoterapi
 • har kunnskap om prinsippene for kunnskapsbasert praksis
 • har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • har kjennskap til fagutvikling, ledelse, veiledning og prosjektarbeid
 • har bred kunnskap om aktivitetsvitenskap og sentrale aktivitetsteorier og modeller i ergoterapi

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan finne og vurdere vitenskapelig litteratur som er relevant for egen profesjonsutøvelse
 • kan anvende ny faglig kunnskap og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan gjennomføre et ergoterapifaglig utviklingsprosjekt
 • kan reflektere over faglige og helse- og sosialpolitiske spørsmål
 • har innsikt i og kan følge ergoterapeutens yrkesetiske retningslinjer for å fremme personens rett til aktivitet og deltakelse.

Krav til forkunnskaper

Bestått første og andre studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått ERG300 og ERGP3.

Undervisnings- og læringsformer

Ulike undervisningsformer og studentaktive læringsmetoder blir benyttet i emnet. Aktiv deltaking og formidling i undervisning og workshops forventes for å innfri læringsutbyttebeskrivelsene, gi studentene praktisk erfaring med å fremme egne argumenter, samt lytte til og reflektere over andres argumenter. To eller tre studenter arbeider sammen om bacheloroppgaven. Studenter som av særskilte årsaker må skrive alene, søker emneansvarlig om dette. Studentene har ansvar for egen læringsprosess. Veilederkontrakt inngått i ERG300, i forbindelse med utarbeiding av prosjektplan, gjelder fortsatt. Studentene leverer et skriftlig veiledningsgrunnlag i forkant av hver veiledningstime. Studentene får inntil tre timers veiledning knyttet til skriftlig bacheloroppgave, hvorav en time er obligatorisk. Studentene får veiledning om avgrensing av problemstilling, metodevalg og oppgavens faglige relevans. Se retningslinjer for bacheloroppgaven ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap for krav knyttet til prosjektplan og bacheloroppgave.  

Prosjektplanen som ble utarbeidet i ERG300 er utgangspunktet for bacheloroppgaven.

Etter innlevering av bacheloroppgaven skal studentene jobbe videre med å formidle sitt bachelorarbeid i form av en poster som presenteres i slutten av emnet. Studentene har mulighet til 1 time veiledning (skriftlig tilbakemelding) ved utforming av poster.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse på studentaktiv undervisning
 2. En time veiledning på bacheloroppgaven

Læringsaktivitetene er gyldige i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Bacheloroppgavens omfang er maksimalt 8.000 ord.

Bacheloroppgaven skal synliggjøre i hvilken grad studenten:

 • oppnår læringsutbytte for emnet
 • anvender vitenskapelig metode
 • arbeider systematisk med en faglig problemstilling i tråd med trinnene i kunnskapsbasert praksis
 • viser evne til refleksjon i ulike steg i vitenskapelig forskningsprosess

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke anledning til å forbedre karakter ved å bearbeide en bestått bacheloroppgave. Unntak kan gjøres dersom studenten skriver ny oppgave med ny problemstilling.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler