Hopp til innhald

FHA-P3 Praksis knyttet til folkehelsearbeid i organisasjons- og samfunnsperspektiv

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de supplerende retningslinjene for praksisstudiet.

Tre ukers praksis knyttes til emnet Folkehelsearbeid i organisasjons- og samfunnsperspektiv. Praksisperioden er en obligatorisk del av bachelorstudiet i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet og gjennomføres om våren tredje året.

I praksisperioden får studentene erfaring med folkehelsearbeid primært innen offentlig sektor, men også innen privat og frivillig sektor. I praksisperioden brukes praksisplasser flere steder i Norge, og studenten må være forberedt på å bo borte i hele praksisperioden. Reiseutgifter utenfor Sone Bergen vil bli dekket. Reiseutgifter innen Sone Bergen i forbindelse med praksis må dekkes av den enkelte student.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i planlegging, endrings- og utviklingsarbeid på ulike forvaltningsnivå som fremmer folkehelsearbeid
 • har kunnskap om kravene til en forsvarlig saksbehandling
 • har forståelse for statistikk som beslutningsgrunnlag

Ferdigheter

Studenten

 • har innsikt i søknadsskriving, planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av tiltak i et folkehelseperspektiv
 • har erfaring fra praktisk saksbehandling og/eller folkehelsearbeid
 • kan forstå og kritisk anvende statistikk
 • kan samarbeide og kommunisere med kolleger og andre samarbeidspartnere

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forstå hvordan helseutfordringer har blitt håndtert på ulike nivå i velferdsstaten
 • har evne til å fremstå profesjonelt i møte med brukergrupper og kolleger
 • har evne til å vurdere og formidle tiltak for å fremme folkehelse

Studenten skal også:

 • ha møtt opp til rett tid og sted og vært til stede i praksisperioden
 • ha utført pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte
 • ha vist tilfredsstillende evne, interesse og vilje til samarbeid og kommunikasjon med aktuelle aktører og ansatte på arenaen.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Praksisen kan bestå av observasjon, instruksjon, deltakelse, ledelse og veiledning, eller en kombinasjon av disse, med enkeltpersoner eller i grupper. Studentene bør også delta på fag- og teammøter der dette er mulig og hensiktsmessig. Det forventes at studentene deltar aktivt i de oppgavene praksisstedet pålegger dem.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse i tre ukers praksisopplæring inklusiv forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatoriske læringsaktiviteter. Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksisveileder så langt det er mulig, inkludert eventuelt teamarbeid, møter og annet samarbeid.

Studenten skal skrive et refleksjonsnotat etter endt praksis, samt ha et muntlig fremlegg i klassen ved praksisoppsummering.

Vurderingsform

Praksis, 3 uker.

Karakterskala Bestått/Ikke bestått.

Forenklet, skriftlig sluttvurdering. Ved eventuelt ikke bestått praksisperiode skal studenten ha skriftlig begrunnelse for karakteren.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til ett (1) nytt forsøk, jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet. Forenklet sluttvurdering blir gitt etter at praksisperioden er gjennomført. For øvrige regler og rutiner se retningslinjer for praksisstudiet i utdanningen.

Hjelpemidler ved eksamen

FHA-P-3 Praksis er knyttet til emnet FHA1012 Folkehelsearbeid i organisasjons- og samfunnsperspektiv. 

Det er ingen hjelpemidler ved eksamen.

Mer om hjelpemidler