Hopp til innhald

FHA1012 Folkehelsearbeid i organisasjons- og samfunnsperspektiv

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette er emne 10 i Bachelorutdanning i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet. Emnet gjennomføres i vårsemesteret siste studieår og går parallelt med arbeidet med bacheloroppgaven. To ukers praksis (FHA-P3) er knyttet til emnet. Praksisperioden er en obligatorisk del av bachelorstudiet i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet og gjennomføres om våren. Studentene skal ved avsluttet emne ha innsikt i folkehelse i et a) historisk, b) samfunnsmessig og c) politisk-administrativt perspektiv og d) få erfaring fra praktisk folkehelsearbeid og saksbehandling. Tema i emnet er:

 • Befolkning og folkehelse i historisk perspektiv
 • Kampen mot epidemiene
 • Framveksten av det moderne helsevesen og folkehelsearbeid
 • Demografi og folkehelse
 • Samfunn og folkehelse. Årsaker til helse- og sosiale problem
 • Forebyggende helsearbeid
 • Velferdssamfunn og velferdsstat. Helse- og sosialpolitikk. Helse og helsevesen.
 • Velferdsstatens forvaltning og organisasjon
 • Politisk påvirkning og styring av folkehelse
 • Frivillige organisasjoner i folkehelsearbeidet
 • Ledelse i folkehelsearbeid
 • Organisering i helse- og sosialsektoren
 • Lovverk og folkehelsearbeid
 • Folkehelseadministrasjon, saksbehandling (bl.a. søknadsskriving) i statlig, kommunal og privat sektor
 • Bruk og analyse av skriftlige kilder og statistikk i folkehelsearbeid

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan skissere de viktigste utviklingslinjene i norsk folkehelse
 • kan gjøre greie for de viktigste prinsipper bak og den historiske bakgrunnen for dagens velferdsstat
 • kan gjøre greie for de utfordringene og folkehelseproblemene dagens velferdssamfunn står overfor og kunne analysere deres årsaker og virkninger
 • kan gjøre greie for kravene for en forsvarlig saksbehandling
 • kan vise grunnleggende forståelse for hvordan organisasjoner fungerer
 • kan vurdere ledelsens rolle i folkehelsearbeid
 • kan vise innsikt i endrings- og utviklingsarbeid som fremmer folkehelsearbeid i organisasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke skriftlige kilder (blant annet om lover og historiske forhold) og statistikk for å analysere helse og sosiale problem i eldre og nyere tid
 • skal ha erfaring fra praktisk saksbehandling og/eller folkehelsearbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan innhente og anvende relevant informasjon på fagområdet
 • kan se det politisk-administrative systemet i et folkehelseperspektiv

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner, praktiske øvelser og to ukers praksis. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Se egen emneplan for praksis. 

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle arbeidskravene være godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter.

 • Gjennomføre en analyse av en folkehelseproblemstilling i et organisasjons- og/eller samfunnsperspektiv
 • Gjennomføre og få godkjent praksisperioden
 • Skrive rapport fra praksisperioden

Ved ikke godkjent arbeidskrav kan studentene gjennomføre et alternativt opplegg. Nærmere retningslinjer deles ut ved studiestart.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler