Hopp til innhald

FHA1112 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Bachelorstudiet avsluttes med at studentene skriver en bacheloroppgave i løpet av 6. semester i utdanningen. Forberedelsene starter om høsten 3. studieår, men selve emnet blir gjennomført om våren i 6. semester. Primært skal to studenter arbeide sammen om bacheloroppgaven. Bacheloroppgaven er et skriftlig arbeid som omhandler folkehelsefaglige aspekter med vekt på kosthold og/eller fysisk aktivitet og reflekterer fagforståelse og fagfordypning. Studentene skal gjennomføre en selvstendig analyse og drøfting av en spesifikk og gjennomførbar problemstilling som er relevant i et folkehelseperspektiv innen kosthold og/eller fysisk aktivitet. Bacheloroppgaven skal utarbeides innen et faglig relevant tema og kan være empirisk eller teoretisk bygd opp.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om hvordan et selvstendig vitenskapelig arbeid utføres
 • har kunnskap om hvordan ulike forskningsmetoder kan anvendes innen folkehelsearbeidet
 • har kunnskap om hvordan en prosjektplan skrives
 • har kunnskap om ulike metoder for innhenting og analyse av data

Ferdigheter

Studenten

 • har evne til å anvende tilegnet kunnskap og å fordype seg innenfor et valgt fagområde
 • viser evne til vitenskapelig tenke- og fremstillingsmåte, samt forskningsetisk refleksjon
 • har evne til å planlegge og strukturere et vitenskapelig arbeid
 • kan bruke relevante forskningsmetoder i sitt fordypningsarbeid
 • har evne til selvstendig analyse og tolkning av innhentede data
 • har evne til å motta veiledning og diskutere sentrale problemstillinger innen bachelorarbeidet
 • har evne til å anvende tilegnet kunnskap og å fordype seg innenfor et valgt fagområde ved hjelp av internasjonal, vitenskapelig faglitteratur

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide med et valgt tema ved hjelp av vitenskapelige arbeidsmetoder
 • synliggjør sitt fagfelt og kan formidle det gjennom å behandle et valgt tema i en skriftlig oppgave

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha bestått alle emner fra 1. studieår og bestått praksis i emne FHA518 og FHA612 (praksis FHA-P1 og FHA-P2) for å kunne begynne på FHA1112 (bacheloroppgaven).

Undervisnings- og læringsformer

Bacheloroppgaven er et gruppearbeid der to studenter skriver sammen, men etter avtale med emneansvarlig, kan det gis rom for å søke om å skrive bacheloroppgaven tre sammen eller alene. Ansvaret ligger på studenten når det gjelder å nå mål, få frem idéer, sørge for fremdrift, avtale veiledningstimer i god tid og beslutte utforming av oppgaven. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Utenom arbeidet med bacheloroppgaven vil undervisningsopplegget vektlegge forelesninger om relevante forskningsmetoder og analyseverktøy. Studentaktive arbeidsformer vil bli benyttet, blant annet i seminar med muntlig fremlegg for medstudenter og lærere. Arbeidet med bacheloroppgaven struktureres på grunnlag av en prosjektplan. Faglærere fungerer som veiledere gjennom arbeidet med bacheloroppgaven.

En av de tre obligatoriske veiledningstimene skal benyttes til prosjektplanen. Studentene skal avtale med sin veileder i ulike faser av arbeidet: a) tidlig i arbeidet med avgrensing av problemstilling og godkjenning av metode for oppgaven; b) underveis som faglig veiledning til argumentasjon under utvikling av oppgaven og forberedelse til seminar, og c) i avslutningsfasen av det vitenskapelige arbeidet, senest en uke før innlevering. Veiledning gis på grunnlag av innsendt skriftlig materiale. Studenter som ikke møter til obligatorisk veiledning, kan ikke fremstille seg til eksamen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente av faglærer for å kunne fremstille seg til eksamen.

 1. Innsendt problemstilling innen oppgitt frist. Arbeidet knyttes til følgende læringsutbytte: - viser evne til vitenskapelig tenke- og fremstillingsmåte, samt forskningsetisk refleksjon
 2. Godkjent prosjektplan som skal være innlevert og godkjent av veileder før fordypningsperioden starter. Arbeidet kobles til læringsutbyttene: - har kunnskap om hvordan en prosjektplan skrives, - har kunnskap om hvordan ulike forskningsmetoder kan anvendes innen folkehelsearbeidet, - har kunnskap om ulike metoder for innhenting og analyse av data
 3. Obligatorisk gjennomføring av 3 veiledningstimer etter avtale med veileder og på grunnlag av skriftlig materiale innsendt minimum 3 virkedager før veiledning. Denne obligatoriske læringsaktiviteten knyttes til følgende læringsutbytter: - viser evne til vitenskapelig tenke- og fremstillingsmåte, samt forskningsetisk refleksjon, - har evne til å motta veiledning og diskutere sentrale problemstillinger innen bachelorarbeidet
 4. Deltakelse og bidrag på fellesseminar. Læringsaktiviteten knyttes til læringsutbyttene: - viser saklighet, og evne til refleksjon, - synliggjør sitt fagfelt og kan formidle det gjennom å behandle et valgt tema i en skriftlig oppgave

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Skriftlig bacheloroppgave i gruppe.

Omfang: 12000 ord +/- 10%. (Forside, forord, innholdsfortegnelse, sammendrag, referanseliste, fotnoter, figurer, tabeller, og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.). Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny bacheloroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler