Hopp til innhald

FHA112 Introduksjon til folkehelsearbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet skal danne basis for videre emner i bachelorstudiet i folkehelsearbeid. Emnet skal gjennom forelesninger og praktisk arbeid gi en introduksjon til feltet folkehelsearbeid. Studentene skal ved avsluttet emne ha en grunnleggende kunnskap om begreper, politiske dokumenter, strategier og utfordringer innen folkehelsearbeidet. Videre skal studentene ha fått kunnskap om og innsikt i helseatferd og motivasjon som grunnlag for å kunne forstå og legge til rette for bedret folkehelse. Emnet skal danne basis for videre emner i bachelorstudiet i folkehelsearbeid.

Tema i emnet:

 • innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • folkehelsearbeidets utvikling i et fortids-, nåtids- og fremtidsrettet perspektiv
 • introduksjon til prinsipper og strategier i folkehelsearbeidet
 • politiske føringer for folkehelsearbeidet
 • sosial ulikhet i helse
 • helsepsykologi
 • arenaer for folkehelsearbeid
 • helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ideologi, begreper og politiske føringer innen folkehelsearbeidet
 • har kunnskap om folkehelse og samfunn i nåtid og fortid
 • har kunnskap om bærekraftig folkehelsearbeid
 • har kunnskap om folkehelsehelseutfordringer relatert til ulike grupper i samfunnet
 • har kunnskap om sosiale og kulturelle ulikheter i helse og levevaner
 • har kunnskap om ulike aktører og ulike nivå i det nasjonale folkehelsearbeidet
 • har kunnskap om strategier i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • har kunnskap om helseatferd og hvordan denne kan påvirkes 
 • har kunnskap om lovverk og etiske utfordringer i folkehelsearbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan redegjøre for sentrale begreper og førende politiske dokumenter som er relevante for folkehelsearbeidet
 • kan redegjøre for, og se sammenhengen mellom folkehelseutfordringer og strategier for folkehelsetiltak
 • kan redegjøre for ulike faktorer som påvirker helseatferd og deres betydning for helse
 • kan redegjøre for sammenhengen mellom samfunn, helse, fysisk aktivitet og kosthold i et historisk perspektiv
 • kan følge grunnleggende regler for akademisk skriving
 • kan vurdere ulike kilder og bruke relevant faglitteratur

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for folkehelse og strategier i folkehelsearbeid
 • har grunnleggende forståelse for faktorer som påvirker folkehelsen på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • har kunnskap om teorier innen helseatferd og motivasjon
 • har kunnskap i sosiale og kulturelle faktorer som påvirker helse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er knyttet til sentralt teoretisk lærestoff og praktisk utprøving. Sentrale arbeidsformer er forelesninger, plenums- og gruppediskusjoner, individuelt arbeid, gruppearbeid og forflyttet undervisning. Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette vil gjelde studentaktiv undervisning som gruppediskusjoner, framlegg eller ekskursjoner. Mer detaljert oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltakelse i studentaktiv undervisning
 • Deltakelse ved forflyttet undervisning. Utgifter til transport, buss ca kr. 90.
 • Arbeidskrav 1: Individuell, skriftlig oppgaveinnlevering ut fra en gitt problemstilling der regler for kildebruk og referanser skal følges.
 • Arbeidskrav 2: Prosjektoppgave i gruppe. Fokus på målgruppe og arenaperspektivet.  Skriftlig innlevering der regler for kildebruk og referanser skal følges, og med etterfølgende muntlig framføring. Faglærer gir nærmere retningslinjer for oppgaven.

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Utsatt/ny eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler