Hopp til innhald

FOR031 Engelsk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet engelsk skal ha vekt på  målrettet og brukervennlig skriftlig kommunikasjon. Studentene skal oppnå kvalifikasjoner i å kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om engelsk som verktøy for god kommunikasjon.
 • Kandidaten har kunnskap om akademisk skriving og engelsk fagspråk.
 • Kandidaten kjenner til hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan skrive klart og grammatisk korrekt.
 • Kandidaten kan lytte til, forstå og bruke akademisk språk i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster.
 • Kandidaten kan bruke engelsk fagterminologi i skriftlig og muntlig kommunikasjon innenfor ulike ingeniørrelevante sammenhenger og formål.
 • Kandidaten kan skrive resonnerende tekster, slik som drøftinger og utredninger.
 • Kandidaten kan skrive ulike typer funksjonelle tekster tilpasset formål, mottaker og situasjon, slik som brev, søknader, e-post, notater, instruksjoner, sammendrag - av egne og andres tekster - og presentasjoner, med god sammenheng, struktur og flyt.
 • Kandidaten kan planlegge, strukturere og holde presentasjoner og instruksjoner.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan på en selvstendig måte uttrykke seg skriftlig og muntlig i aktuelle sammenhenger relevant for en ingeniør.
 • Kandidaten kan forstå og arbeide kritisk med engelskspråklige kilder og bruke slike kilder på en etterrettelig måte.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Skriving av studentoppgaver, dvs. resonnerende, drøftende og reflekterende oppgaver av faglig og akademisk art vektlegges.

Forelesning, veiledning og egenstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk innlevering hvert semester, samt prøveeksamen i vårsemesteret.

Innlevering og prøveeksamen må være godkjent for å få tatt eksamen.

Godkjente arbeidskrav gir også adgang til utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må arbeidskravene gjennomføres på nytt.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

PC med institusjonens eksamensplattform med retteprogram og elektronisk ordbok - og samtidig sperret internett.

Fysiske ordbøker, alle språk.

Mer om hjelpemidler