Hopp til innhald

FOR033 Matematikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

 • Aritmetikk og algebra
 • Mengdelære, likninger og ulikheter
 • Trigonometri og vinkelmål
 • Geometri
 • Linjære-, potens-, eksponensial-, logaritmiske- og trigonometriske funksjoner
 • Kontinuitet og grenseverdier
 • Derivasjon
 • Integrasjon (analytisk og numerisk)
 • Vektorer
 • Tallfølger og rekker
 • Programmering og algoritmer

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene for forkurset og realfagskurset er formulert i tråd med fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Kunnskap

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene geometri, algebra og funksjoner.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.
 • Kandidaten kan gjøre rede for algoritmebegrepet og har kjennskap til programmering i matematikk.

Ferdigheter

 • Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra og funksjoner.
 • Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.
 • Kandidaten kan bruke programmering til å utføre enkle numeriske beregninger.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Individuell veiledning
 • Gruppevis veiledning
 • Gruppeoppgaver
 • Muntlige presentasjoner
 • Skriftlige besvarelser
 • Praktiske oppgaver
 • Egenstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske innleveringer hvert semester, samt prøveeksamen i vårsemesteret. Begge innleveringer samt prøveeksamen må være godkjent for å få tatt eksamen.

Godkjente arbeidskrav gir også adgang til utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må arbeidskravene gjennomføres på nytt.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjente formelsamlinger i matematikk og fysikk. Godkjent enkel kalkulator.

 • Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)
 • Eksempler på godkjente formelsamlinger: Gyldendals tabeller og formler i fysikk - Fysikk 1, Fysikk 2, Forkurs ingeniørutdanning, Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole, Fagbokforlaget

Mer om hjelpemidler