Hopp til innhald

FYS310 Fysioterapi i dagens samfunn

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet har tre hovedfokus:

1. Dagens behov for fysioterapi: Dagens sykdomspanorama og endringer i dette: Endret sykdomsforekomst og demografiske endringer knyttet til endret alderssammensetning i befolkningen og migrasjon. Ulike forståelser av helse og helsehjelp. Videre jobbes det med spesielle utfordringer knyttet til behov for - og tilbud om helsehjelp; sosial ulikhet, medikalisering og diskriminering.

2. Dagens helse- og velferdspolitiske kontekst: Utgangspunktet er Norge som velferdsstat / velferdssamfunn og del av et globalt samfunn. Målsetninger og virkemidler, som igjen deles i strukturelle og sosiokulturelle faktorer. Strukturelle faktorer er; politikk, lovverk, organisering, finansieringsmodeller, fysisk struktur og teknologi. Sosiokulturelle faktorer er; forståelser av helse og helsehjelp, kultur, kunnskap, kompetanse og verdier.

3. Dagens samfunnsmandat: Dynamikken mellom befolkningens behov, dagens helse- og velferdspolitiske kontekst, og faglig praksis. Hvordan forstås og utøves samfunnsmandatet? Hvordan bør vi handle i praksis på ulike nivå, for at tilliten fra befolkning og myndigheter opprettholdes? Hvilke utfordringer og utviklingsbehov finnes? Sentrale begrep utover samfunnsmandat er handlingsrom, rolle, profesjon og profesjonalisering.

Sentrale fakta og begrep presenteres for å kunne forstå og diskutere dagens fysioterapi, både i kliniske situasjoner og på tjeneste- og samfunnsnivå, nasjonalt og globalt. Det legges til rette for at fakta og begrep i stor grad skal anvendes i refleksjon- og diskusjon om aktuelle eksempler og spørsmål.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • har bred kunnskap om dagens sykdomspanorama, endringer og utfordringer i dette. Demografiske endringer knyttet til alder og migrasjon: Utfordringer knyttet til sosial ulikhet, medikalisering, diskriminering knyttet til kjønn, seksuell identitet og - orientering, status som urbefolkning, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse.
 • har bred kunnskap om dagens helse- og velferdspolitiske kontekst; gjeldende politikk, lovverk, organisering, finansieringsmodeller, teknologisk utvikling, verdier, forståelser av kunnskap og kompetanse, og kultur
 • har bred kunnskap om fysioterapifagets historie og utvikling, og profesjonens gjeldende samfunnsmandat

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan anvende sentrale fakta, begrep og egen erfaring i refleksjon - og diskusjon om aktuelle problemstillinger og case på alle tre nivå; individ, tjeneste og samfunn.
 • kan trekke konklusjoner av refleksjon og diskusjon for egen fagutøvelse og eget bidrag i felles profesjonaliseringsprosesser.

Generell kompetanse:

Studenten…

 • har innsikt i sentrale kjennetegn, utviklingstrekk og føringer i dagens samfunn, nasjonalt og globalt, med betydning for fysioterapeuters samfunnsmandat.
 • har innsikt i hvordan fysioterapeuter, som enkelt fagpersoner og samtidig del av en profesjon, kan arbeide for å oppfylle og utvikle samfunnsmandatet
 • har innsikt i hvordan fysioterapeuter kan bidra til en bærekraftig forståelse av behov for helsehjelp, hvordan behovet best kan møtes, og hvilken utvikling helsetjenesten kan trenge for å bidra mer til et bærekraftig samfunn.
 • viser evne til profesjonell handling og effektivt samarbeid med pasienter, kollegaer og tverrfaglige team, med vekt på respekt, inkludering og etisk bevissthet

Krav til forkunnskaper

Bestått FYSP1 og godkjente obligatoriske læringsaktiviteter i FYS 220

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Ressurser som litteratur og forelesninger som gir innsikt i kunnskapsgrunnlaget i utvalgte tema, samt hva som er aktuelle spørsmål til refleksjon og diskusjon.

Selvstudium knyttet til kunnskapsgrunnlaget og refleksjon over betydningen for fysioterapi.

Gruppearbeid der studentene integrerer sentrale kunnskapsdeler, og anvender kunnskapen i diskusjon om tildelte, aktuelle oppgaver og case, utformet i samarbeid med praksisfeltet og lærergruppen ved parallelt emne.

Seminar der studentene i gruppe presenterer sine refleksjoner på en tildelt aktuell oppgave eller case. En annen studentgruppe opponerer på presentasjonen. Formen på presentasjoner og opponeringer skal invitere plenum til diskusjon i plenum.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80% gjennomført læringssti i selvstudium, med to alternativ som kan blandes: forelesning eller arbeid med litterær kilde.
 2. Gruppearbeid med diskusjon av tildelte spørsmål, og arbeid med større oppgaver til seminar.
 3. Seminar; individuell deltakelse i plenum, gruppevis presentasjoner / opponeringer

Informasjon og beskrivelse av obligatoriske læringsaktiviteter ligger på Canvas.

Læringsaktivitetene er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen (30 minutter) basert på emnets læringsutbytter.

Informasjon og beskrivelse av eksamen ligger på canvas.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BFY301 - Samfunnsvitskaplege og humanistiske emner - Reduksjon: 7,5 studiepoeng