Hopp til innhald

FYSP1 Klinisk praksis i et livsløpsperspektiv

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er et praksisemne der læringsarbeidet foregår i realistiske pasient og arbeidssituasjoner der fysioterapeuter har sitt daglige virke i primærhelsetjenesten. Studentene deltar i de oppgaver som foregår på det enkelte arbeidssted.

Studentene skal under veiledning delta i, og få ansvar for, et variert utvalg av oppgaver tilpasset utdanningsnivå og student.

Studentene skal arbeide med:

 • Fysioterapeutisk undersøkelse, vurdering av funn, planlegging, gjennomføring, tilpassing og evaluering av tiltak for pasienter innen primærhelsetjenesten
 • Patologi/sykdomslære som er relevant i forhold til de pasientene/brukerne studenten møter
 • Motorisk utvikling, -læring og -kontroll
 • Habilitering, Rehabilitering
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter, brukere og pårørende
 • Etikk og kulturforståelse
 • Motivasjon og Livsstilsendring
 • Gruppetiltak dersom dette er aktuelt på det aktuelle stedet

I løpet av praksis skal studentene utforme målsettingsdokument i samsvar med foreslått mal.  De skal også skrive to journaler som er knyttet til to ulike pasienter i praksis, en grunnjournal og en kortjournal - etter utdanningens maler.

Arbeid med forberedelse til praksisperioden samt utforming av målsettingsdokument må gjennomføres i høstsemesteret.

Etter gjennomført praksisperiode skal studentene delta i en oppsummering og erfaringsutveksling i form av et seminar.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap:                      Studenten…  

 • kan oppdatere sin kunnskap om medisinske diagnoser og ulike funksjonsutfordringer, herunder generell og spesiell patologi
 • har kunnskap om ulike perspektiver på kropp, helse og sykdom og betydningen for valg av tiltak
 • har kunnskap om mestring, og kan støtte pasienter til å ta i bruk egne ressurser
 • har kunnskap om hvordan egen og andres kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt samarbeid for å utvikle et brukertilpasset tjenestetilbud

Ferdigheter:   Studenten…

 • kan analysere kroppsholdning, bevegelse og funksjon, forfølge og beskrive viktige funn i møtet med pasienter
 • kan vurdere og reflektere over eget og andres kroppsuttrykk
 • kan forfølge undersøkelsesfunn og stille funksjonsdiagnoser som grunnlag for tiltak i møte med pasienter i alle livsfaser
 • kan planlegge, gjennomføre og justere tiltak innen poliklinisk virksomhet, habilitering og/eller rehabilitering samt utarbeide forslag til individuelle planer i samråd med pasient og pårørende
 • kan bruke egen kropp og hender med tydelighet, presisjon, trygghet, varhet og respekt i undersøkelse, behandling og veiledning
 • *kan anvende relevant kunnskap for å ivareta barn og unge, samt andre sårbare grupper som har behov for behandling og/eller tjenester, og sikre deres medvirkning og rettigheter
 • kan beherske livreddende førstehjelp
 • * kan anvende kunnskap om kommunikasjon og veiledning og reflektere over betydningen for å motivere og samhandle med brukere, pasienter og pårørende som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • * kan finne og ta i bruk egnede tekniske hjelpemidler som kan fremme funksjon og deltakelse, inklusive digitale verktøy som fremmer kommunikasjon og samhandling
 • kan anvende kunnskap om modeller for pasientforløp og brukernes behov for koordinerte tjenester i primærhelsetjenesten
 • kan anvende kunnskap om etikk og møte pasienter i primærhelsetjenesten med et helhetlig menneskesyn, respekt og empati

Generell kompetanse:   Studenten…

 • kan reflektere over hvordan undersøkelse og tiltak planlegges og gjennomføres i samråd med pasient og pårørende
 • kan anvende kunnskap om individets rett til autonomi, brukermedvirkning og samvalg i møtet med pasienter i primærhelsetjenesten
 • * kan reflektere over og utøve fysioterapi som relasjonell prosess i møtet med pasienter, brukere og pårørende i primærhelsetjenesten
 • kan anvende kunnskap om hjelpemidler for å fremme bevegelse og funksjon.
 • * kan formidle egen profesjonskompetanse i tverrfaglig samhandling samt planlegge og delta i samarbeid på tvers av fagmiljøer, profesjoner og sektorer
 • kan formidle fysioterapifaglig kunnskap med et språk tilpasset ulike målgrupper
 • kan utveksle faglige synspunkter med andre og delta i faglig samarbeid

Krav til forkunnskaper

FYS100, FYS110, FYS120, FYS130, FYS140 og FYS150, samt Del 2 Praktisk eksamen i FYS200.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått FYS200 og FYS210

Undervisnings- og læringsformer

Praksis gjennomføres på ulike arenaer i primærhelsetjenesten der fysioterapeuter arbeider.

Arbeidet følger normalarbeidsdagen til fysioterapeuter på det aktuelle arbeidsstedet og dekker minimum 36t arbeidsuke, inkluderer noe forberedelse og etterarbeid som journalskriving etc. Arbeidstidsforskyving kan være aktuelt.

Inntil 2 uker av denne praksisen kan gjennomføres på andre tidspunkt eller utenfor ordinær arbeidstid i forbindelse med et tilrettelagt gruppetilbud for barn. Gruppetilbudet skal være organisert av et praksissted i samarbeid med HVL og være veiledet av fysioterapeut.

Studentene skal dersom mulig samarbeide med andre studenter om vurdering og tiltak for enkeltpasienter eller grupper. Barnehage, skole, frisklivssentraler, frivillighetssentraler og barnevernsinstitusjoner kan være eksempler på alternative arenaer for tverrprofesjonelt samarbeid.

Praksisstudier som inkluderer;

 • Veiledning
 • Egenstudier
 • Samarbeidslæring med medstudent eller studenter fra andre utdanninger

Studentene vurderes midtveis og ved slutten av praksisperioden. Studentene skal også gjennomføre egenvurdering av oppnådde læringsutbytter.

Obligatorisk læringsaktivitet

Målsettingsdokument må være levert i løpet av de to første praksisukene.

2 journaler etter skolens mal (en grunnjournal og en kortjournal).

Klinikk organisert av arbeidsstedet.

Vurderingsform

Det gjennomføres  vurderingssamtaler i midten og i slutten av praksisperioden.  Student, praksisveileder deltar i samtalen. Praksislærer/kontaktlærer deltar dersom det er mulig og ønskelig. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjemaet. Praksisveileder innstiller til godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått etter en avsluttende vurdering av studenten sin prestasjon i praksisperioden. For å bestå praksis må studenten nå læringsutbyttet og oppfylle krav om minst 90 % tilstedeværelse i praksis.  Målsettingsdokument og journaler inngår og i vurderingen.

Ved mer enn 10 % fravær fra praksisstudiet kan ikke praksisperioden godkjennes. Det kan, dersom det er mulig for praksisstedet og for påfølgende studieprogresjon, legges til rette for at noe fravær tas igjen som enten helgevakter, eller ekstra timer på noen dager. Dette må avtales spesielt med kontaktlærer og emneansvarlig.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Varselet skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis: Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemne. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull evt som spesielt tilrettelagt praksisperiode dersom det foreligger en innvilget søknad om tilrettelegging.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BFY216 - Fysioterapi; integrering av teori og praksis - Reduksjon: 15 studiepoeng