Hopp til innhald

HEL511 Barn, unge og deres familie

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er knyttet til kunnskaper om barn og unges vekst og utvikling, både fysisk, psykisk, seksuelt og sosialt. Det legges vekt på hvordan og hvorfor samfunnsmessige, miljømessige og personlige helsefremmende og forebyggende faktorer påvirker helse. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om aktuelle beskyttelses- og risikofaktorer knyttet til barn, unge og deres families hverdag, for å kunne veilede og gi råd i forhold til behov. Emnet inkluderer også:

Innhold

 • Hvordan legge til rette for helsefremmende arbeid på individ- gruppe og systemrettetarbeid
 • Mestring og livskvalitet
 • Fødsel - og barseltiden
 • Ernæring til barn og unge, inkludert amming
 • Premature barn på helsestasjonen
 • Vanlige pediatriske problemstillinger en møter på helsestasjonen
 • Psykologiske teorier om tilknytning og samspill
 • Psykososial utvikling hos barn og unge
 • Motorisk utvikling hos førskolebarn
 • Språkutvikling
 • Kunnskap om minoriteter, samisk urbefolkning og kultursensitivitet og et flerkulturelt perspektiv på familie og barndom
 • Utfordringer knyttet til barn og unges helse
 • Kriser, traumer og belastninger
 • Barn som pårørende
 • Identifisering og avverging av psykososiale belastninger, omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, rusmisbruk, selvskading og selvmordsatferd og iverksette relevante tiltak
 • Barn og unge med spesielle behov
 • Konsultasjonsformer og metoder i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Foreldrefokusert arbeid med barn og ungdom
 • Journalføring og dokumentasjon
 • Seksuell utvikling og seksualitet
 • Seksuelt overførbare sykdommer
 • Rekvirering av prevensjonsmidler, praktiske øvelser i p-stav og spiral-innsettelse
 • Drøfting av faglige og etiske problemstillinger
 • Barn og unges bruk av digitale medier

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har avansert kunnskap om spedbarns, barns og unges fysiske, psykiske, seksuelle og sosiale helse og utvikling.
 • har inngående kunnskap om barn og unges beskyttelses- og risikofaktorer.
 • har inngående kunnskap om tilknytning og samspill, familiens funksjon, behov og utfordringer, og identifiserer avvik, vurderer og følger opp familier.
 • har inngående kunnskap om barn og unge som pårørende og virkningen av kriser, traumer og belastninger.
 • har avansert kunnskap om samiske barns rett til samisk språk, og om oppfølging av barnets språkutvikling, om nødvendig i samarbeid med andre instanser.

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder for å fremme informerte helsevalg, mestring og livskvalitet hos barn, unge og deres familie/omsorgsgivere.
 • kan bruke relevante metoder for å selvstendig kartlegge og vurdere barn og unges helse, identifisere utviklingsavvik, sykdom og funksjonsnedsettelse, og iverksette tiltak etter behov.
 • kan forebygge, identifisere og avverge psykososiale belastninger, omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, rusmisbruk, selvskading og selvmordsatferd og iverksette relevantetiltak.
 • kan forebygge, avdekke og følge opp fysiske og psykiske helseplager hos barn og unge.
 • kan selvstendig veilede om, rekvirere og administrere prevensjonsmidler, herunder langtidsvirkende prevensjonsmidler.
 • kan selvstendig veilede om ernæring, ernæringsutfordringer, amming og vekst og henvise videre ved behov.
 • kan anvende kunnskap om de vanligste fysiologiske og patofysiologiske prosesser, sykdom og sykdomslære hos nyfødte, barn og ungdom.
 • kan anvende kunnskap om barn og unges bruk av digitale arenaer for å forstå og iverksettetiltak ved behov

Generell kompetanse: Studenten…

 • kan analysere faglige og etiske problemstillinger innen helsesykepleie.
 • kan analysere faglige problemstillinger med medisinsk- og helsefaglig personell og andreprofesjonsgrupper, for å bidra til forsvarlige helsetjenester til barn, unge og deres familie/omsorgsgivere.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være ukesamlinger på studiestedet. Arbeidsformer veksler mellom fysiske og digitale forelesninger, basisgruppearbeid / gruppearbeid, ferdighetstrening, seminarer og selvstudium. Gjennom gruppearbeid med fagnotat arbeider studentene med tema som er sentrale for helsesykepleiers arbeid innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Undervisningen gjennomføres i høstsemesteret med eksamen i desember/januar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Fagnotat knyttet til barn og unges fysiske, psykiske, sosiale eller seksuelle helse, inntil 2000ord

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skoleeksamen 6-timers skoleeksamen.

Ny eksamen Ny eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler