Hopp til innhald

HEL515 Ledelse, tjenesteforbedring og innovasjon

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler ulike perspektiver ved ledelse, fagutvikling, tjenesteforbedring, kvalitetsforbedringog innovasjon, samt helsesykepleiers arbeid i et globalt perspektiv Det legges vekt på hvordan rammebetingelser (organisatoriske, kulturelle og strukturelle forhold) og sentrale føringer, som lover, forskrifter, retningslinjer, påvirker mulighetene til ledelse, koordinering, tjenesteforbedring og innovasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I emnet inngår også pasientsikkerhet, og hvordan helsesykepleier kan samhandle med andre profesjoner og tjenestetilbud for å koordinere tjenester. Videre vektlegges etiske problemstillinger ved endringsprosesser, som når nye teknologiske og digitale løsninger tas i bruk. Gjennom dette emnet skal studentene settes i stand til å kunne lede og forbedre helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Innhold:

 • Ledelse, fagutvikling og tjenesteforbedring
 • Prosjektarbeid og innovasjon
 • Teknologi i helsetjenesten, herunder digitale løsninger
 • Digitale arenaer i veiledning og samhandling
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • Dokumentasjon og meldeplikt
 • Helsesykepleiers arbeid i globalt perspektiv
 • Innsikt i andre profesjoners kompetanse og tjenestetilbud

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • har inngående kunnskap om teorier og metoder knyttet til ledelse, fagutvikling og tjenesteforbedring innenfor fagområdet.
 • har avansert kunnskap om bruk av teknologi i helsesektoren herunder relevante digitale løsninger og arbeidsprosesser.

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan planlegge, administrere, lede og utvikle helsesykepleiers arbeid i overensstemmelse med lover, forskrifter og rammebetingelser.
 • kan arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, her under dokumentasjons- og meldeplikt.
 • kan på en etisk og faglig forsvarlig måte, anvende digitale arenaer til å veilede og samhandle med barn, unge og familie/omsorgsgivere.

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan bidra til utvikling og innovasjon i helsesykepleiers arbeid.
 • kan analysere helsesykepleiers arbeid i et globalt perspektiv.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede eget arbeid, analysere egenkompetanse og har innsikt i andre profesjoners kompetanse og etater og sektorers tjenestetilbud.
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for selvivaretakelse, er bevisst egen sårbarhet og har evne til å søke veiledning.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres i 3. semester. Det blir ukesamlinger på studiestedet. Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, seminarer, oppgaveskriving og selvstudium. Emnet kan også planlegges som et heldigitalt emne.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Gruppefremlegg av skisse for et ledelses-, tjenesteforbedrings- eller innovasjonsprosjekt

Godkjent arbeidskrav er gyldige i to påfølgende semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Gruppeoppgave

Skriftlig gruppebasert semesteroppgave med utgangspunkt i ledelse, tjenesteforbedring eller innovasjon. Oppgaven kan være inntil 3000 ord.

Det kan være inntil tre studenter i gruppen, og det blir gitt tilbud om en veiledningstime på utkast til oppgaven. Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet for å få sitt kandidatnummer på oppgaven. Studenter som ikke har bidratt, får ikke levere til ordinær eksamen. De bruker etteksamensforsøk og må levere en individuell oppgave til ny eksamen.

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått.

Ny eksamen

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon til ny eksamen. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme tema en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave. Det blir ikke gitt tilbud om veiledning til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler