Hopp til innhald

HEL590 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid der studenten synliggjør innsikt i aktuell forskning, relevant teori og metode. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten få kompetanse i å utvikle vitenskapelig basert kunnskap etter anerkjente forskningsmetodiske, etiske prinsipper og tilnærminger. Masteroppgaven skal ta utgangspunkt i et selvvalgt tema eller inngå som en avgrenset, selvstendig del av et pågående forskningsprosjekt. Emnet utvikler kritisk, analytisk tenkning, aktiv bruk av teori, anerkjente forskningsmetoder og vitenskapelig litteratur, samt evne til å gjøre relevante forskningsetiske vurderinger.

Studenten har ansvar for oppgavens design, gjennomføring, og rapportering. Studenten skal demonstrere teoretisk og metodisk innsikt, analytiske ferdigheter og vitenskapelig arbeid av høy kvalitet. Oppgaven skal følge normer for vitenskapelig rapportering.

Studenten har ansvar for å nå forventet læringsutbytte for emnet, og for fremdrift og utforming av oppgaven. Når flere studenter skriver sammen, må det fremgå tydelig hvordan de har arbeidet sammen med oppgaven. Studentene har et selvstendig ansvar for å vise hvordan hver enkelt har bidratt til det ferdige produktet.

Masteroppgaven skrives i tråd med gjeldene Rettleiar for Masteroppgåve ved FHS.

Studenten fyller ut en veiledningsavtale og sender denne til veileder så tidlig som mulig etter forventet oppstart på masteroppgaven. Avtalen skal signeres etter at tema og metode for masteroppgaven er valgt. Studenten, veileder, eventuelt medveileder, og emneansvarlig skal signere avtalen.

Arbeidet med masteroppgaven går over to semester (3 og 4). For de som skal gå videre og skrive masteroppgave med empiriske datasamling, må søknad til Sikt og eventuelt REK utformes og sendes i slutten av semester 2 eller tidlig i semester 3.

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

  • har inngående kompetanse om kliniske studier som forskningsmetode.
  • har inngående kunnskap om en valgt problemstilling innen helsesykepleiers fagområde.

Ferdigheter:

Studenten…

  • kan selvstendig anvende, analysere og fortolke relevante teorier og metoder
  • kan gjennomføre et avgrenset vitenskapelig arbeid i tråd med forskningsetiske retningslinjer under veiledning

Generell kompetanse:

Studenten…

  • kan identifisere aktuelle forskningsområder, og bidra til utvikling av ny kunnskap innen sitt fagområde.

Krav til forkunnskaper

Alle forutgående emner må være bestått før innlevering av masteroppgaven inkludert godkjent prosjektplan.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, mastergradsseminar, studentpresentasjoner, inntil 10 timer veiledning, selvstudie og individuelt arbeid med oppgaven. Veiledningen kan skje individuelt eller i gruppe.

Endelig prosjektplan for masteroppgaven må være godkjent av veileder.

Oppstart og oppgaveseminar 3.semester (november/desember)

Masterseminar 4.semester (februar)

Masterseminar 4.semester (mars/april)

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studentene kan levere masteroppgaven.

  1. Deltakelse på minimum 5 veiledningstimer på masteroppgaven
  2. 80 % tilstedeværelse i studentaktiv undervisning og seminarer
  3. Tre oppgaveseminar/masterseminar

Vurderingsform

Masteroppgaven kan skrives som en monografi eller artikkelmanuskript med utdypning. Antall ord avhenger av valg av utforming på masteroppgaven, se: Rettleiar for masteroppgåva ved FHS (hvl.no)

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ved ikke bestått (karakter F) kan studenten levere bearbeidet besvarelse til ny eksamen i løpet av de to påfølgende semestrene. Det er bare mulig å levere forbedret versjon én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler