Hopp til innhald

HELP1 Praksisstudier

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Praksisstudiene utgjør ti uker fordelt på:

Del 1: fire uker i andre semester (vår).

Del 2: seks uker i tredje semester (høst).

Gjennom praksisstudiene skal kandidaten få variert erfaring i arbeid med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon forungdom. Kandidaten skal anvende kunnskaper om helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, unge og deres familier, og det legges vekt på at kandidaten videreutvikler sine ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. Praksisstudiene omfatter tema fra de øvrige emnene i studieprogrammet.

Innhold:

 • Bli kjent med kommunen/bydelen og helsesykepleiers arbeidsfelt
 • Metoder i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
 • Systemrettet samarbeid
 • Konsultasjonsformer: hjemmebesøk, individuelle konsultasjoner og grupper
 • Samarbeid med andre faggrupper
 • Ulike kommunikasjons- og veiledningsmetoder
 • Bruk av pedagogiske metoder
 • Vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet
 • Barn og unge med spesielle behov
 • Kulturell kompetanse
 • Ansvarsgrupper og individuell plan
 • Miljørettet helsevern
 • Administrasjon og planlegging
 • Dokumentasjon og journalføring
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • har inngående kunnskap om aktuelt lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, politiske føringer og administrative virkemidler som legger premissene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • har spesialisert kunnskap om samhandling, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og tjenestekoordinering på individ-, gruppe- og systemnivå.

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder for å fremme informerte helsevalg, mestring og livskvalitet hos barn, unge og deres familier/omsorgsgivere.
 • kan bruke relevante metoder for å selvstendig kartlegge og vurdere barn og unges helse, identifisere utviklingsatferd, sykdom og funksjonsnedsettelser, og iverksette tiltak etterbehov.
 • kan forebygge, identifisere og avverge psykososiale belastninger, omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, rusmisbruk, selvskading og selvmordsatferd og iverksette relevantetiltak.
 • kan forebygge, avdekke og følge opp fysiske og psykiske helseplager hos barn og unge.
 • kan identifisere behov for, kartlegge, initiere og utføre smittevernarbeid, her under barnevaksinasjonsprogrammet.
 • kan selvstendig veilede om, rekvirere og administrere prevensjonsmidler, her underlangtidsvirkende prevensjon.
 • kan bruke kunnskapsbaserte og helsepedagogiske metoder i helseopplysning, veiledning og rådgivning.
 • kan bruke relevante metoder for å undervise i helsefremmende og forebyggende arbeid og endringsarbeid på en selvstendig måte.
 • kan formidle trygghet og tillit i møte med barn, unge og deres familie/omsorgsgivere.
 • kan planlegge, administrere, lede og utvikle helsesykepleiers arbeid i overensstemmelse med lover, forskrifter og rammebetingelser.
 • kan arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, her underdokumentasjon - og meldeplikt.

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter om urbefolkning, migranter og minoriteters særlige behov og utøver en kultursensitiv tilnærming i arbeidet.
 • kan analysere faglige og etiske problemstillinger innen helsesykepleie.
 • kan analysere faglige problemstillinger med medisinsk- og helsefaglig personell og andreprofesjonsgrupper, for å bidra til forsvarlige helsetjenester til barn, unge og deres familie/omsorgsgivere.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede eget arbeid, analysere egenkompetanse og har innsikt i andres profesjoners kompetanse og har innsikt i andreprofesjoners kompetanse og etater og sektorers tjenestetilbud.

Krav til forkunnskaper

Bestått HEL510 Folkehelsearbeid

Anbefalte forkunnskaper

Bestått HEL511 Barn, unge og deres familier

Gjennomført obligatorisk læringsaktivitet nr. 1 HEL512

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer

Praksisstudier utgjør i tråd med forskriften 10 uker med 40 timer pr uke. Timene omfatter tid til forberedelse, teoretisk fordypning og skriftlige oppgaver knyttet til klinisk praksis. Studenten er i praksis 30 timer pr. uke og fortrinnsvis i samme kommune/bydel begge praksisperiodene (4 + 6 uker).

I praksisstudiene tillates inntil 10 % fravær. Kandidaten blir veiledet av helsesykepleier fra praksisfeltet (praksisveileder). I kommuner der det er flere studenter, kan det kan være aktuelt at to eller tre veiledere deler veilederansvaret for to studenter. Kontaktlærer fra HVL skal delta i veiledning eller vurderingssamtale, minimum en gang hver praksisperiode. For å øke sine egne refleksjoner over praksis, anbefales det at studentene skriver logg om erfaringene de gjør seg.

For å bli kjent med praksisstedet skriver studentene en kartleggingsoppgave der de presenterer kommunen/bydelen, barn og unges oppvekstmiljø, tjenestetilbudet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De skal også gi en oversikt over sentrale samarbeidspartnere i kommunen. Kartleggingsoppgaven leveres i første uke i praksis del 1.

Studentene skal bruke metoder som medvirker til god kommunikasjon med barn, unge og familier. Kommunikasjon og veiledning diskuteres jevnlig med praksisveileder.

Studentene skal gjennomføre et pedagogisk opplegg i klasse eller gruppe og skrive et notat (inntil1500 ord) i etterkant av undervisningen som viser bruk av den didaktiske relasjonsmodellen. Dette notatet leveres etter praksis del 2.

Etter praksis del 1 og del 2 skal studentene delta i veiledningsgrupper der de legger frem en situasjon fra praksis, og reflekterer over egne og andres erfaringer.

Studentene kan søke om å delta i Tverrfaglig samarbeidslæring (TVEPS eller søke om praksisutveksling gjennom nettverket NORDSNE (Sverige og Island).

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til sluttevaluering:

Praksis del 1:

 1. Individuell plan for praksis del 1
 2. Fagnotat kartleggingsoppgave (inntil 10 sider) leveres første uke i praksis.

Praksis del 2:

 1. Individuell plan for praksis del 2
 2. Et notat (inntil 1500 ord) etter et pedagogisk opplegg i klasse eller gruppe. Undervisningen kan gjennomføres i praksis del 1 eller del 2. Notatet leveres etter praksis del 2.

Vurderingsform

Praksisstudiene

Del 1 og del 2 vurderes hver til bestått/ikke bestått. Del 1 må være bestått for at studenten kan fortsette på del 2. Begge deler må være bestått for å bestå emnet. Vurderingen gjennomføres muntlig og skriftlig, og tar utgangspunkt i emnets læringsutbyttebeskrivelser og studentens plan for praksisstudiet.

Dersom det er fare for at studenten får ikke bestått, må dette tas opp muntlig og skriftlig med studenten senest 3 uker før praksisperiodens utløp.

Ny praksis
Ved ikke bestått praksis må den aktuelle delen praksis må gjennomføres på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler