Hopp til innhald

IDF304 Personlig trener

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Personlig Trenar er retta inn mot det å jobbe som personleg trener (PT) i treningssenterbransjen. Det blir undervist i tema som salg og marknedsføring, kommunikasjon og motivasjon, treningslære, biomekanikk, instruksjon og spottingteknikker, treningsplanlegging, etikk og bruk av teknologiske verktøy i PT-yrket.

Emnet er bygd opp rundt teoretiske og praktiske læringsaktiviteter der alle tema vert sett i lys av det å arbeide som PT. Gjennom å planlegge, gjennomføre og evaluere et treningsprogram med en anna person får studentene en gradvis tilnærming til PT-yrket.

Fagtilbodet avheng av at det er nok søkarar til emna, samt at det ved nokre av valemna er eit avgrensa tal plassar. Ved konkurranse om plass på emne, vil karaktersnitt og studieprogresjon ligge til grunn for opptaket.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om ulike treningsmetoder og prinsipp innenfor styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening og hvordan disse påvirker kroppen.
 • har kunnskap om ulike måter å markedsføre seg selv som personlig trener
 • har kunnskap om sentrale moment innen coaching, eksempelvis motivasjon og kommunikasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike spottingteknikker
 • kan reflektere over ulike etiske dilemma en kan komme opp i som personlig trener
 • behersker ulike styrke-, utholdenhets- og bevegelighetsøvelser og er et godt øvelsesbilde
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å lage individuelle treningsplaner for ulike kunder
 • kan med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap, analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal fagstoff innenfor fagfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre enkel testing innenfor kroppssammensetning, styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening
 • kan gjennomføre kartlegging av kunden gjennom samtale, observasjon og kroppsholdningsanalyse
 • kan gjennomføre PT timer med lite utstyr
 • kjenner til nytenkning og innovasjon rundt det å jobbe som personlig trener

Krav til forkunnskaper

Fullført 60 studiepoeng idrett eller tilsvarande.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, oppgaver og praktiske timer i treningsstudio. Teori blir knyttet til praktiske aktiviteter. Studentene skal planlegge og gjennomføre ulike praktiske oppgaver. Studentene skal øve på alle de ulike momentene i personlig trener rollen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter, som for eksempel all praktisk læringsaktivitet da denne fokuserer på læringsutbyttene knyttet til å mestre teknikker og testing.

Vurderingsform

Individuell praktisk eksamen med munnleg eksaminasjon, 60 minutter.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Ved kontinuasjonseksamen får studentene utlevert ny eksamensoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatt.

Mer om hjelpemidler