Hopp til innhald

KJE302 Analyseteknikker med legemiddelanalyser

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette emnet skal gi en forståelse av hvordan man kan analysere organiske forbindelser, blant annet legemiddelmolekyl, ved hjelp spektroskopiske metoder som infrarød-(IR) og ultrafiolett-synlig (UV-synlig), samt introdusere kjernemagnetisk spinnresonans (NMR)-spektroskopi og massespektrometri (MS). De spektroskopiske og spektrometriske teknikkene vil i tillegg bli supplert av gasskromatografi (GC) eller væskekromatografi (HPLC).

I kurset skal man jobbe videre med kjente metoder som IR, UV-synlig, GC og/eller HPLC. Dessuten skal man få en innføring og grunnleggende forståelse av analysemetodene, NMR og MS.  Emnet er spesielt konsentrert om tolking av spektre.

Det er sentralt at studenten skal tilegne seg erfaringer og ferdigheter gjennom utførelse av et eksperimentelt prosjektarbeid hvor alle de nevnte metodene benyttes. Hovedtemaet i dette prosjektarbeidet er å identifisere, strukturoppklare og bestemme renheten av et legemiddelmolekyl framstilt på laboratoriet ved å benytte avansert analyseinstrumentering.

Innholdet i emnet er

 • innføring i det teoretiske grunnlaget for spektroskopi og de ulike relevante metodene i dette emnet (UV-synlig, IR og NMR)
 • anvendelse av UV-synlig spektroskopi
 • anvendelse av IR spektroskopi til å identifisere funksjonelle grupper i organiske molekyler
 • tolking av endimensjonale 1H og 13C-NMR spektre i detalj
 • tolking av enkle todimensjonale NMR-spektre
 • innføring i det teoretiske grunnlaget for massespektrometri (MS)
 • anvendelse massepektrometri til å bestemme elementsammensetning av molekyler eller fragmenter
 • forklaring av fragmenteringsmønstre i massespektre
 • presentasjon og tolking av resultater i rapport

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om prinsippene for de ulike nevnte spektroskopiske metodene
 • har kunnskap om bruk av spektroskopiske metoder som verktøy i organisk strukturoppklaring innen forskning, industri og helsesektoren

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre analyser på instrumentene for IR, UV-synlig, NMR og GC-MS
 • kan tolke spektroskopiske data fra IR, UV-synlig, NMR og GC-MS, enkeltvis og kombinert, for å oppklare strukturen til enkle organiske forbindelser
 • kan velge relevante spektroskopiske metoder som egner seg best til en gitt problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan sammenligne de ulike metodene (IR, UV-synlig, NMR og GC-MS) og identifisere deres styrker og svakheter
 • kan foreta strukturoppklaring basert på spektre innhentet ved hjelp av de nevnte analysemetodene

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KJE103 Organisk kjemi og KJE120 Instrumentell analyse.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning blir gitt i form av forelesinger, oppgaveløsing og prosjektarbeid. Gruppepresentasjoner av prosjektarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk innlevering i spektroskopi må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Rapport fra prosjektarbeid må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent rapport fra prosjektarbeid og godkjent obligatorisk innlevering i spektroskopi er gyldig i seks semestre (inkludert semesteret arbeidskravene ble godkjent).

Vurderingsform

Muntlig eksamen (inntil 30 minutter utspørring).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator og linjal.

Mer om hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOK072 - Miljø- og vannanalyser - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • KJE111 - Analyseteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng