Hopp til innhald

LUPEKI104 Bevegelsesaktiviteter og friluftsliv 2

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Kjernen i kroppsøving og idrettsfag er bevegelses- og idrettsaktivitet og den betydning bevegelse og forskjellige bevegelseskulturer har for barn og unges utvikling, læring og danning. Emnet er didaktisk forankret i gjeldende læreplaner. Gjennom teoretisk og praktisk undervisning skal studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter i dans og andre bevegelses- og idrettsaktiviteter inne og ute. Studentene skal utvikle praktiske ferdigheter og tilegne seg teoretisk kunnskap i friluftsliv og andre bevegelses- og idrettsaktiviteter i ulike miljø. I emnet skal studenten også kunne utføre selvberging og livredning. Dette skal videre gi grunnlag for å styrke ferdigheter i planlegging, organisering, tilrettelegging og veiledning, samt ivareta egen og elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø. 

Det er lagt opp til en eller flere turer med overnatting.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten 

 • har kunnskap om nærfriluftsliv, orientering med kart og kompass og digitale hjelpemidler  
 • har brei kunnskap om svømme- og livredningsopplæring ute
 • kan gjøre rede for dans, bevegelses- idretts- og og friluftslivsaktiviteter som kulturelt fenomen, blant annet i samisk kultur,  som undervisningsemne i skolen, historisk og i gjeldende læreplaner 
 • kan drøfte hvordan dans, bevegelses- og idrettsaktiviteter og friluftsliv kan være kilde til læring og opplevelse, folkehelse og livsmestring 
 • har kunnskap om turplanlegging, organisering, tilrettelegging og veiledning på ulike nivå for aktiviteter i et utemiljø  

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende ulike uttrykk, former og teknikker i praktisk, utøvende og skapende arbeid  
 • kan gjennomføre førstehjelp og kameratredning og ivareta elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan anvende ulike svømmerarter for å kunne utføre selvberging og livredning, samt gjennomføre opplæring i svømming og livredning i, på og ved vann 
 • kan legge til rette for naturopplevelse og læring i, om og gjennom friluftsliv på en trygg og bærekraftig måte 
 • kan legge til rette for, lede og veilede i grunnleggende opplæring i dans, ulike inne- og uteaktiviteter og alternative bevegelsesaktiviteter innen barne- og ungdomskulturen 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan anvende læreplanverket, ulike arbeidsformer og didaktiske prinsipper i planlegging og gjennomføring av undervisning i ulike aktiviteter inne og ute, samt friluftslivsundervisning og turer i ulike årstider med vekt på naturopplevelse, mestring og bærekraftig ferdsel 
 • kan planlegge, gjennomføre og lede praktiske og estetiske læringsprosesser knyttet til kroppsøving og idrettsfag
 • kan reflektere over, utøve og utvikle egen rolle som kroppsøvings- og idrettsfagslærer
 • kan gjøre risiko- og sikkerhetsvurderinger for å ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter knyttet til ferdsel i, ved og på vann og andre naturmiljø
 • kan utføre livredning og livreddende hjerte- og lungeredning (HLR) 

Krav til forkunnskaper

Ingen 

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i dette emnet er knytt til både teoretiske og praktiske tilnærminger, med hovedvekt på praktisk undervisning inne og ute. Emnet fokusere på aktiviteter som kan gjennomføres på campus, i svømmebasseng og i nærområdet til HVL. Det ligger turer med overnatting til emnet.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning som gjør at studenten kan legge til rette for, planlegge, lede og veilede i grunnleggende opplæring i ulike inne- og uteaktiviteter og alternative bevegelsesaktiviteter innen barne- og ungdomskulturen 
 • Praktisk prøve i livredning i vann i kombinasjon med hjerte- og lungeredning koblet til læringsutbyttene å ha gjennomført livredningsprøven og kan gi livreddende hjerte- og lungeredning 
 • Praktisk- metodisk oppgave med fokus på planlegging og gjennomføring av ulike bevegelsesaktiviteter tilpasset ulike utviklings- og ferdighetsnivåer 

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk læringsaktivitet.. 

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for obligatoriske læringsaktiviteter gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell praktisk eksamen med påfølgende muntlig eksaminasjon (totalt 45 minutter) Karakterskala: A-F, der F er ikke bestått. 

Eksamen består av:

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av en praktisk undervisningsøkt. Det skal forut for praksisøkten leveres et skriftlig plandokument. Medstudenter skal stille som "elever" i den praktiske gjennomføringen. 
 • Muntlig eksaminasjon, der studenten kan få spørsmål både fra pensum og den praktiske undervisningsøkten. 

Detaljerte retningslinjer om eksamen framgår av eget skriv fra faglærer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler